3-7-2012  Per 1 juli 2012 is de Wet registratieplicht uitzendbureaus in werking getreden. De wet, die bestrijding van malafide uitzendbureaus mogelijk moet maken, bepaalt dat uitzendbureaus ook als zodanig in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd moeten staan. Overigens zijn niet alleen de uitzendbureaus hieraan gebonden. Ook u als werkgever moet zich als zodanig registreren wanneer u uw werknemers tegen vergoeding ter beschikking stelt aan een derde.

Wanneer registreren

Voor de vraag of een onderneming zich als ‘uitzendonderneming’ moet registreren, is het belangrijk of deze onderneming daadwerkelijk uitzendkrachten ter beschikking stelt. De wet definieert dit als volgt: ‘Het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het onder diens toezicht en leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid’. Er is geen sprake van terbeschikkingstelling wanneer sprake is van een overeenkomst tot opdracht, collegiale dienstverlening (zonder winstoogmerk) en terbeschikkingstelling binnen de eigen onderneming (bijvoorbeeld binnen concernverband).

Hoge boetes

De Arbeidsinspectie richt zich bij werkplekcontroles met name op de inlener bij wie feitelijk ook de arbeid wordt verricht. Werkt u met een niet geregistreerd uitzendbureau, dan krijgt niet alleen het uitzendbureau een boete opgelegd. Ook de inlener krijgt een boete, tenzij u kunt aantonen dat de uitzendonderneming was geregistreerd op het moment waarop u de overeenkomst sloot. Per individueel geval bedraagt de boete minimaal 12.000 euro met een maximum van 76.000 euro. Wordt er binnen 5 jaar na een overtreding wederom een overtreding geconstateerd, dan wordt de boete voor zowel u als voor de uitlener met 100 procent verhoogd. Gaat de inlener of de uitlener binnen 5 jaar voor een derde keer in de fout, dan wordt de boete verhoogd met 200 procent.