13-06-2017  De provincie Overijssel heeft 1,4 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het meerjarenprogramma goederenvervoer en logistiek. De uitvoering van dit programma vindt plaats in nauwe samenwerking met partners zoals gemeenten en ondernemersorganisaties waaronder evofenedex.

Knelpunten

De provincie Overijssel vindt het belangrijk dat logistieke processen bij bedrijven in de provincie worden ondersteund en belemmeringen in de goederenstroom worden verminderd. evofenedex werkt reeds nauw samen met de provincie bij de lobby voor het wegnemen van knelpunten in de rijks-infrastructuur zoals de N35 en de N50 en het Twentekanaal. In het meerjarenprogramma goederenvervoer en logistiek dat wordt opgesteld zal gezamenlijke lobby en profilering een belangrijke plaats krijgen.

Multimodaal

Daarnaast worden activiteiten ondersteund zoals onderzoek naar de gewenste multimodale ontsluiting van logistieke hotspots/bedrijventerreinen en het ondersteunen van vernieuwende, slimme en duurzame concepten voor logistiek en goederenvervoer. Zogenoemde onafhankelijke logistiek makelaars ondersteunen bedrijven bij de uitrol van innovatieve ideeën.  

Strategische Logistieke Alliantie

Met het “aanjaagbudget” van 1,4 miljoen wordt tevens de Strategische Logistieke Alliantie (SLA) ondersteunt waarin diverse organisaties zoals evofenedex, kennisinstellingen en gemeenten met elkaar samenwerken om uitvoering te geven aan het meerjarenprogramma. Ruimte, bereikbaarheid, arbeidsmarkt en innovatie zijn thema’s die in dit meerjarenprogramma worden opgenomen.