De trends van 2019

Op naar een succesvol jaar!

07-01-2018  Een nieuw jaar brengt nieuwe wetten, regelgeving, uitdagingen en trends met zich mee. We hebben de belangrijkste veranderingen voor 2019 geselecteerd waarvan je op de hoogte moet zijn. Het gaat om krapte op de arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid, meldplicht buitenlandse werknemers, verwerking gezondheidsgegevens en vergoeding affectieschade bij een ongeval.

1. Krapte op de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt wordt voor bedrijven zo langzamerhand nijpend. Vacatures te over, maar er zijn onvoldoende mensen beschikbaar die in de logistiek willen werken. Dat geldt voor heel Nederland, maar in Limburg is de nood het hoogst. Waar in de crisisjaren werkgevers kieskeurig konden zijn bij het selecteren van kandidaten, zijn nu de werknemers in het voordeel.

Het tekort aan chauffeurs, declaranten (douane-specialisten), logistiek medewerkers en -planners en exportmanagers is volgens ons momenteel een van de belangrijkste bedreigingen voor de verdere groei van de economie. Het creëren van meer aanbod op de arbeidsmarkt moet een prioriteit worden voor dit kabinet.

2. Duurzame inzetbaarheid

Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Mensen moeten steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt, mede doordat de aanwas van jongere werknemers achterblijft.

Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties. Om concurrerend te blijven, vernieuwen bedrijven met grote regelmaat producten en diensten. Hiermee veranderen ook dikwijls productieprocessen en de organisatie van het werk. Het is belangrijk om de inzetbaarheid van werknemers bij al deze veranderingen te betrekken. Zorg dat ze ‘bij blijven’, fit zijn en eventueel ook voor andere functies ingezet kunnen worden. Zo blijft personeel duurzaam inzetbaar.

3. Meldplicht buitenlandse werknemers

In 2019 zal in bepaalde situaties een meldingsplicht gaan gelden voor buitenlandse werknemers die in Nederland actief zijn. Het gaat om zelfstandigen of personeel van werkgevers uit een ander land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland met een tijdelijke opdracht in Nederland. De verplichting geldt bijvoorbeeld voor internationale chauffeurs wanneer zij goederen of personen vervoeren tussen twee punten in Nederland (cabotage) of als bij het laden of lossen in Nederland, als onderdeel van een internationale rit (met uitzondering van transitovervoer). Het is nog niet bekend vanaf welke exacte datum de meldingsplicht ingaat in Nederland. De melding voor buitenlandse chauffeurs kan via een éénjaarsmelding.

4. Verwerking gezondheidsgegevens door Inspectie SZW

Als werkgever ben je verplicht om ernstige en dodelijke arbeidsongevallen te melden bij de Inspectie SZW. De Inspectie beslist vervolgens of zij het ongeval onderzoeken. Bij een onderzoek spreekt de Inspecteur ook met de werknemer. Daarbij kan hij inzicht krijgen in medische gegevens. Volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) mogen gezondheidsgegevens alleen worden verwerkt als daar een wettelijke grondslag voor is. Deze wettelijke grondslag was er nog niet voor de toezichthouder van de Arbowet. Dat is de reden dat artikel 24 is uitgebreid met twee bepalingen. Hierin staat dat de toezichthouder deze gezondheidsgegevens mag verwerken, onder de voorwaarde dat de verwerking noodzakelijk is voor het onderzoek naar arbeidsongevallen die leiden tot de dood, een blijvend letsel of een ziekenhuisopname. Deze uitzondering geldt vervolgens alleen voor personen die door hun beroep, ambt of door een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht. Door deze wijziging is de Arbowet nu AVG-proof.


De verwachting is dat deze wetswijziging niet zal leiden tot een andere aanpak van de Inspectie SZW bij een meldingsplichtig arbeidsongeval. Let dus op dat je ernstige en dodelijke arbeidsongevallen meldt bij de Inspectie SZW. Dit kan telefonisch via 0800-5151 (bij dodelijk letsel zelfs verplicht) of via het online meldformulier dat via deze link beschikbaar is op de site van de Inspectie SZW. Doet u dit niet, dan kan de Inspectie SZW een boete tot een bedrag van € 50.000 opleggen.

5. Vergoeding affectieschade bij een ongeval

Als je als werkgever aansprakelijk bent voor een arbeidsongeval waardoor een werknemer overlijdt of ernstig en blijvend letsel oploopt, kan een naaste relatie een vergoeding vorderen van immateriële schade (een soort smartengeld). Als ‘naaste’ telt bijvoorbeeld een partner, een gezinslid, een ouder of een kind. Deze regel staat in de nieuwe Wet vergoeding affectieschade, die per 1 januari 2019 geldt. De vergoeding die je moet betalen aan de nabestaande of naaste is afhankelijk van het letsel en bedraagt tussen de € 12.500 en € 20.000  Deze vergoeding is te vorderen voor ongevallen die plaatsvinden op of na 1 januari 2019. Deze vergoeding komt naast de vergoeding van andere schadecomponenten bij aansprakelijkheid voor een arbeidsongeval. Het is daarom extra belangrijk dat je als werkgever zorgt voor een veilige werkomgeving.

Onze ledenadviseur Nanne
Contact

Vragen over supply chain management?

Nanne en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder