05-04-2012  Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) heeft na raadpleging van verladers, aannemers en binnenvaartondernemers een top tien opgesteld van capaciteitsknelpunten bij sluizen.

Voor het opheffen van de knelpunten bij sluizen is op termijn 600 miljoen euro extra nodig op de middelen die nu reeds in de meerjarenbegroting zijn gereserveerd. Nieuwe sluizen zijn nodig om te voorkomen dat de wachttijden bij sluizen onaanvaardbaar toenemen. Deze wachttijden zijn mede het gevolg van de vervoersgroei die de binnenvaart in de toekomst zal doormaken.

Op de prioriteitenlijst staan de Kreekraksluis, de Volkeraksluis, Sluis Eefde, de Beatrixsluizen, Sluis Terneuzen, de Krammersluizen, Sluis Weurt en Sluis Grave.

Bij de aanbieding van de lijst aan Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het COV gesteld zich bewust te zijn van het feit dat onder het huidige gesternte het moeilijk zal zijn om extra middelen te vinden voor nieuwe investeringen. Aan de andere kant stelt het COV het eens te zijn met het beleid om in een crisistijd investeringen in infrastructuur te ontzien en zelfs te stimuleren.

Na visievorming en interne afstemming volgen in de loop van dit jaar ook nog knelpuntenlijsten voor vaarwegonderhoud, voor ligplaatsen en containervaartknelpunten.