13-05-2011 Met ingang van 1 juli 2011 neemt de rijksoverheid bij inkopen en aanbestedingen ‘social return’ als contractsvoorwaarde op, dat meldt rijksoverheid.nl.

De maatregel leidt ertoe dat het Rijk bij aanbestedingen boven de 250.000 euro in het contract opneemt dat voor de uitvoering van de opdracht mensen moeten worden ingezet die ver(der) afstaan van de arbeidsmarkt. De rijksoverheid koopt met belastinggeld jaarlijks voor ongeveer 57 miljard euro aan werken, diensten of leveringen in. Voor het bedrijfsleven is de overheid dus een belangrijke opdrachtgever.

Dit inkopen gebeurt door middel van aanbesteding. Dat is een procedure waarbij de rijksoverheid als opdrachtgever bekend maakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren, waarbij bedrijven vervolgens een offerte kunnen uitbrengen. Naar aanleiding van de offertes selecteert de rijksoverheid welk bedrijf de opdracht krijgt, dit wordt gunning ‘genoemd’.

Het doel van een aanbestedingsprocedure is dat de overheid op een transparante en niet-discriminerende wijze inkoopt, zodat er sprake is van (eerlijke) concurrentie tussen bedrijven maar ook dat er gelijke kansen worden gecreëerd. Anderzijds is het voor overheden van belang om tegen de juiste prijs- en kwaliteitsverhouding in te kopen.

Aanbesteden is aan regels gebonden, deze zijn te vinden in het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) en het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass). De maatregel om ‘social return’ als contractsvoorwaarde op te nemen is hierop in aanvulling van toepassing.

Deze maatregel heeft tot doel om de uitstroom naar werk te bevorderen voor mensen die zonder re-integratieondersteuning niet aan het werk komen. Op deze wijze worden extra werkplekken gecreëerd.

Overigens wordt in het regeerakkoord ook aangegeven dat zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in aanmerking moeten komen bij aanbestedingsprocedures. Daarnaast is afgesproken dat de overheid bij investeringen en aanbestedingen de aandacht vestigt op stage- en leerwerkplekken voor kwetsbare groepen.