01-07-2015  De overheid heeft meer oog voor de verkeerssituatie op de A15. Dat bleek tijdens een bijeenkomst die EVO heeft hierover heeft gehouden met ondernemers, vertegenwoordigers van overheid en organisaties van het bedrijfsleven.

De A15 snelweg Rotterdam-Nijmegen is een belangrijke achterlandverbinding voor de Rotterdamse haven en is een cruciale economische verbinding voor economische kerngebieden in Zuid-Holland (zoals de regio’s Drechtsteden en Alblasserwaard/Vijfherenland) en in Gelderland (zoals Rivierenland en Arnhem/Nijmegen).

In toenemende mate ondervindt het verkeer hinder van files op de gehele A15. Vertraging in verkeer en vervoer betekent financiële schade voor bedrijven en belemmert de economische ontwikkeling van steden en regio’s die gelegen zijn aan deze verbinding. EVO vraagt gezamenlijk met andere ondernemersorganisaties al enkele jaren aandacht voor de toenemende verslechtering van de bereikbaarheid op de A15. De verbinding heeft met circa 20 procent van het totale verkeer een hoog aandeel goederenvervoer. Met de toename van het verkeer staat ook de verkeersveiligheid onder druk.

Schadecijfers

In een bijeenkomst die onlangs plaatsvond is met ondernemers, vertegenwoordigers van overheid en organisaties van het bedrijfsleven gediscussieerd over de A15. EVO ging tijdens deze bijeenkomst aan de hand van economische schadecijfers voor het goederenvervoer in op het belang van de A15 corridor voor de nationale, regionale en lokale economie. Uit de presentaties en discussie kwam naar voren dat de overheid inmiddels meer oog heeft voor de verkeerssituatie op de A15. Zo werkt de provincie Zuid-Holland aan de aanleg van spitsstroken tussen Sliedrecht en Papendrecht, werkt Rijkswaterstaat Oost-Nederland aan een elektronisch waarschuwingssysteem bij filevorming en verlenging van in-en uitvoegstroken in Rivierenland en noemt de provincie Gelderland in het nieuwe coalitieakkoord de lobby voor de A15 als aandachtspunt voor de komende periode. EVO is positief over deze kleine stapjes, die leiden tot enige verbetering van de verkeerssituatie op enkele locaties. Een structurele oplossing voor de gehele A15 is evenwel nog niet in zicht.

Vrees

Met de uitbreiding van de A15 tussen Maasvlakte en Vaanplein in het westen en de doortrekking van de A15 tussen Ressen en de A12 in het oosten bestaat de vrees dat het tussenliggende deel nog meer verkeer moet verwerken. Verbreding van het tussenliggende deel is dan ook onvermijdelijk aldus het bedrijfsleven. Bedrijven kunnen echter ook zelf het nodige doen zo is de boodschap niet alleen van overheidsvertegenwoordigers maar ook van aanwezige ondernemers. Door stimulering van fietsgebruik, maatregelen als mobiliteitsmanagement en slimme logistieke concepten kan een bijdrage worden geleverd om de problemen tijdens de spitsperioden te verminderen.

Politiek

Om bij de landelijke politiek in beeld te komen voor een structurele oplossing is samenwerking tussen belanghebbenden nadrukkelijk geboden zo is de conclusie van de discussie. Kansen liggen er ook omdat de A15  onderdeel uitmaakt van de Europese Ten T corridor en onderdeel is van het  studieprogramma goederenvervoer corridor Oost van het ministerie van I&M.

EVO werkt samen met andere ondernemersorganisaties en regionale overheden aan het bij elkaar brengen van diverse betrokken partijen en initiatieven. EVO streeft naar een effectieve samenwerking die uiteindelijk moet resulteren in het gewenste resultaat: een goed bereikbare en berijdbare A15 over het gehele traject van west naar oost en vice-versa.