03-06-2013  Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft haar standpunt bekendgemaakt over de aanleg de A13/A16. Het is een cruciale stap in het complexe besluitvormingsproces van dit tracé. EVO is al lange tijd aan het lobbyen om de besluitvorming te versnellen en de financiering rond te krijgen. 

Economische schade

De A13/A16 moet een volwaardig alternatief worden voor de A20. Hier staat het verkeer aan de noordkant van de ruit van Rotterdam geregeld vast. Volgens de Economische Wegwijzer van EVO veroorzaakte de congestie op het traject Kleinpolderplein-Terbregseplein in 2011 bijna 8 miljoen euro aan economische schade.

Tracé

Volgens het standpunt van de minister wordt tussen de aansluiting A13 (bij Rotterdam The Hague Airport) en de Ankie Verbeek-Ohrlaan de nieuwe rijksweg gecombineerd met een deel van de N209 (de huidige Doenkade) tot een autosnelweg. Daarna buigt de weg bij het Lage Bergse Bos af naar het zuiden om aan te sluiten op het Terbregseplein.

Kosten

Met de aanleg van de weg is 990 miljoen euro gemoeid. Rotterdam en de stadsregio dragen 100 miljoen euro bij voor de extra inpassingmaatregelen en de tunnel Lage Bergse Bos. Een deel van het project wordt gefinancierd met tol.

Inpassing

Bij de nieuwe weg is veel aandacht voor de inpassing. In het gedeelte tussen de Bergweg-zuid en de Rotte wordt de weg aangelegd in een tunnel en tussen de kruising met de HSL-Zuid en de Bergweg Zuid worden extra inpassingsmaatregelen getroffen. Het gaat om extra geluidwerende maatregelen, een verbinding tussen recreatiegebieden en een langzaamverkeerverbinding. Rijksweg A13/16 Rotterdam is 11 kilometer lang en wordt uitgevoerd met 2 x 2 rijstroken. Er geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.

Vertraging

De besluitvorming rondom dit project kent veel tegenslagen en vertraging. Er is veel verzet van de bewoners in de omgeving en milieuorganisaties. EVO is al jaren bezig om de besluitvorming te versnellen en de financiering rond te krijgen. Hiervoor heeft EVO diverse gesprekken gevoerd met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en diverse leden van de Tweede Kamer. Ook is EVO in de regio actief geweest met de lobby. In dit traject werkt EVO nauw samen met een aantal belangen- en brancheorganisaties.

Planning

Rijkswaterstaat kan nu met de voorbereiding van het ontwerptracébesluit (OTB) en tracébesluit (TB) starten. Volgens de huidige planning zal de weg in 2021 worden opgeleverd.

EVO krijgt zitting in de klankbordgroep die het ontwerp van de A13/A16 in detail bepaalt.