03-07-2015  In een overleg in de Tweede Kamer heeft minister Schultz van Haegen toegezegd om de problematische verkeerssituatie op en rond de aansluiting A1/A30 te gaan onderzoeken. EVO en andere organisaties die betrokken zijn bij deze problematiek zijn blij met deze toezegging. Op deze wijze worden volgens EVO nut en noodzaak van een spoedige aanpak van dit knelpunt onderbouwd, hetgeen een eerste stap is om het knelpunt uiteindelijk weg te nemen.

De verkeerssituatie op de A1 bij de aansluiting A30 is verre van optimaal. Er is sprake van dagelijkse files, slechte verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid bij deze aansluiting tussen twee snelwegen laat fors te wensen over. De aansluiting tussen de A1 en A30 bij Barneveld is nooit als volwaardig knooppunt tussen twee snelwegen aangelegd. De bestaande verkeerslichteninstallaties aan de noord- en zuidzijde van de aansluiting zorgen voor een slechte doorstroming.

Schade

De afgelopen jaren is hier de verkeerssituatie fors verslechterd als gevolg van de groei van het verkeer. Daarnaast gebeuren er bij deze aansluiting relatief veel ongelukken onder andere vanwege de onoverzichtelijkheid van de afrit voor het verkeer uit de richting Amersfoort. Uit cijfers van EVO en TLN blijkt dat de economische schade alleen al voor het goederenververvoer jaarlijks minimaal 1,3 miljoen euro bedraagt.

De kans dat de situatie bij de aansluiting zal verslechteren is groot omdat het knooppunt in de toekomst meer verkeer te verwerken krijgt, onder meer door de  toekomstige werkzaamheden aan het iets verder gelegen knooppunt Hoevelaken. De A1/A30 fungeert dan als omleidingsroute voor verkeer van en naar de Randstad. Daarnaast is er in de regio Barneveld sprake van economische groei en worden er hier nieuwe woningen en bedrijventerreinen aangelegd.

Delegatie

De gemeente Barneveld, de omliggende regio’s en bedrijfslevenorganisaties waaronder EVO hebben bij de Tweede Kamer gezamenlijk aangedrongen op de aanpak van dit knelpunt. Zo zijn in het voorjaar enkele Tweede Kamerleden naar de regio gehaald om de slechte situatie met eigen ogen te aanschouwen. In mei is in Nieuwspoort in Den Haag voor Tweede Kamerleden door een delegatie van regionale politici en ondernemers uit de regio het knelpunt nogmaals onder de aandacht gebracht.

De minister heeft ook aangegeven te willen kijken naar maatregelen om op korte termijn de filedruk te verminderen. De regio heeft inmiddels een plan uitgewerkt waarbij gefaseerd, te beginnen met de zuidzijde, door aanleg van nieuwe verbindingsbogen en een flyover de verkeerssituatie wordt verbeterd. Regio FoodValley en de gemeente Barneveld zijn eveneens bereid om financieel bij te dragen aan dit plan.

EVO zal bij de overheid blijven aandringen op spoedige aanpak van dit knelpunt en blijft nauw betrokken bij onderzoek en initiatieven die uiteindelijk moeten leiden tot een betere verkeerssituatie bij de aansluiting  A1/A30.