10-03-2016  Voor de toekomst van het raffinage- en chemiecluster Rotterdam en Moerdijk is een actieplan opgesteld. Dit maken het ministerie van Economische Zaken en Havenbedrijf Rotterdam vandaag bekend. Het plan is geschreven onder leiding van oud-Shell-topman Rein Willems.

Twee sporen

Genoemde industrie staat voor grote uitdagingen, onder meer door de lage prijs van grondstoffen en het structureel teruglopen van de vraag naar olieproducten in Europa. Het plan gaat uit van een tweesporenbeleid: versterking van de concurrentiekracht van bestaande bedrijven en een vernieuwingsslag gericht op het gebruik van biomassa, recycling, hernieuwbare elektriciteit en technologische innovaties.

Acties

Om het bestaande cluster te optimaliseren noemen de opstellers van het rapport drie acties:

  1. Versterking van het Rotterdamse chloorcluster door ketenintegratie
  2. Bundeling van niet-kernactiviteiten - een gezamenlijke uitwisseling en verwerking van onder meer stoom, afvalwater en slib
  3. Levering van waardevolle reststromen aan de regio, zoals CO2 voor de glastuinbouw

Voor vernieuwing van de industrie noemen de opstellers van het rapport twee acties:

  1. Gebruik van nieuwe grondstoffen en recycling, waaronder de ontwikkeling van een biobased cluster op basis van bioraffinage
  2. Het wereldwijd scouten van innovaties die relevant zijn voor het industriecluster, het toepassen van nieuwe technologieën en onderzoek naar mogelijkheden voor versnelling van de transitie.

Voor het versterken van de bestaande industrie en het vernieuwen van het cluster staan in het rapport twee acties:

  1. Wegnemen van belemmeringen door onder meer het verdiepen van de Nieuwe Waterweg, het zoveel mogelijk wegnemen van onzekerheid rondom NOX-emissies en een evenwichtige toerekening van emissierechten voor CO2 bij levering aan derden
  2. Aanstellen van een clustercommissaris. Deze moet als aanjager van genoemde acties gaan optreden en een beleidsagenda voor de energietransitie uitwerken