28-10-2013  Structureel gebruik van drank door een werknemer en incidenten waarbij alcohol in het spel is, kunnen leiden tot arbeidsconflicten of ontslag. De Arbowet verplicht werkgevers zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkplek. Het gebruik van alcohol kan gevaarlijke situaties opleveren en valt dus in dit opzicht onder de wet.

Ziekte

Echter, alcoholgebruik is niet altijd een legitieme reden om een werknemer te ontslaan. Als het alcoholgebruik leidt tot beperkingen bij het verrichten van het werk, is er namelijk sprake van ziekte. Dat staat ontslag in de weg, omdat er een opzegverbod geldt tijdens ziekte.

Incidenteel

Als er sprake is van incidenteel alcoholgebruik dat invloed heeft op het werk, en het dus niet om een ziekte gaat, mag een werkgever doorgaans eerder overgaan tot ontslag. De werkgever moet dan wel een strikt alcohol- en drugsbeleid hebben en dit kenbaar hebben gemaakt aan zijn werknemers. Ook moet de ondernemingsraad aan dit beleid instemming hebben verleend.

Blaastest

Werkgevers kunnen als onderdeel van zo’n alcohol- en drugsbeleid bepalen dat een blaastest is toegestaan in geval van twijfel, of als steekproef. Als de blaastest uitwijst dat een werknemer heeft gedronken, kan de werkgever hem of haar een officiële waarschuwing geven en na diverse herhalingen kan een ontslag op staande voet volgen.

Meer informatie

EVO-leden kunnen voor meer informatie over mogelijkheden voor ontslag in situaties waarin sprake is van alcohol- en/of drugsgebruik door werknemers, contact opnemen met EVO-Bedrijfsjuristen.