17-02-2015  In Nederland is wettelijk vastgelegd hoe de inzameling en recycling van lege batterijen verloopt. De overheid en verwerkingsbedrijven spelen hierin een rol, maar ook medewerking van producenten en winkelbedrijven is essentieel. Ondernemers die (producten met) batterijen importeren, produceren en verkopen, zijn daarom verplicht een bijdrage te leveren aan het proces. Veel bedrijven besteden deze taak uit aan een gespecialiseerde stichting die zich hiermee bezighoudt en zo namens de partijen de invulling aan geldende wet en regelgeving coördineert. Maar ook voor de stichting was de samenloop van afvalwetgeving en wet vervoer gevaarlijke stoffen een ingewikkelde zaak.

Interne audit

Na eerder uitgevoerde werkzaamheden en positieve contacten met EVO, is er een adviesverzoek geplaatst. EVO moet inzichtelijk maken welke vormen van wetgeving er van toepassing zijn en hoe hieraan invulling gegeven kan worden. Naast de inzameling en verwerking van batterijen wordt namelijk ook ingezet op het inzamelen en verwerken van spaarlampen en elektronische apparatuur.  Daarnaast is een toetsing van de huidige werkzaamheden door middel van een interne audit gewenst om zo een goed beeld te krijgen in hoeverre er voldaan wordt aan de voorschriften.

Plan van aanpak

Het voorstel door EVO was een driefasen systeem, waarin eerst een goede inventarisatie van de specifieke wensen van de opdrachtgever bekeken en benoemd werden. Fase 2 bestond uit het opstellen van handboeken en factsheets op basis van klankbordgesprekken. In deze handboeken en factsheets wordt uitgebreid beschreven welke wet- en regelgeving van toepassing is op de activiteiten en hoe hier invulling aan gegeven kan worden. Fase 3 is de uiteindelijke fysieke beoordeling van de feitelijke situatie aan de wet- en regelgeving. Ook is meteen gekeken of deze wijze van toepassing ook de meest optimale werkmethodiek is.

Handboeken

Het resultaat was een tweetal handboeken, één gericht op het vervoeren, opslaan en inzamelen van de bij deze stichting ingezamelde afvalstoffen. De ander gericht op het vervoeren, inzamelen en opslaan van deze materialen, indien zij eveneens ingedeeld waren als gevaarlijke (afval)stof in de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

Factsheets

Om deze handboeken een praktische touch te geven zijn hiernaast ook nog circa acht factsheets opgesteld. Hierin worden de belangrijkste punten per onderdeel benoemd. Deze documentatie dient nu als voornaamste kennisbron voor de stichting om de aangesloten bedrijven correct te informeren over hun verplichtingen. Maar ook om de eigen werkwijze te optimaliseren.

Complexiteit wetgeving

Wetgeving is veelal een lastige materie, zeker als twee of meer vormen van wetgeving tegelijk van toepassing zijn. Het is dan van groot belang om de verschillen goed te onderkennen. Maar ook om  échte specialisten in te zetten, die bekend zijn met dat stuk wet- en regelgeving. EVO heeft deze specialisten en biedt de ledenservice waar leden terecht kunnen met hun vragen.