05-02-2014  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wil meer zicht krijgen op wat er gebeurt met afvalstoffen die de Europese Unie verlaten en gaat daarom bij exporteurs vaker navraag doen naar de definitieve eindbestemming van afvalstoffen. Dat brengt een grote administratieve last met zich mee.

Waarde

Het gaat hierbij om groenelijstafvalstoffen, die geen gevaar vormen voor het milieu en die veelal een economische waarde hebben, zoals papier en schroot. Voor deze afvalstoffen is voor de begeleiding alleen een begeleidingsbrief nodig, er hoeft geen toestemming te zijn voor export, tenzij het land van bestemming dat wil.

Melden

Bedrijven moeten het nu met een kennisgeving aan de ILT melden als zij bepaalde afvalstoffen buiten de EU willen uitvoeren. Als zij voor die afvalstoffen een nuttige toepassing hebben in een niet-OESO-land, wil de ILT precies weten waar het afval uiteindelijk wordt verwerkt, ook als het gaat om een voorlopige bestemming. Daarbij volstaat het niet om bijvoorbeeld bij de uitvoer van schroot te zeggen ‘verwerking in de metaalindustrie’. Het bedrijf moet ook informatie geven over de verwerkingsinrichting, het te gebruiken proces en het eindresultaat.

Verantwoordelijk

De producent/exporteur is verantwoordelijk voor het afvalbeheer tot en met de zogenoemde nuttige toepassing van afvalstoffen. Hij moet ervoor zorgen dat het afval daadwerkelijk op de opgegeven eindbestemming aankomt en daar wordt verwerkt zoals is overeengekomen en aangegeven, aldus de ILT.

Handhaving

De inspectie heeft de exporteurs er in een brief op gewezen dat zij op verzoek altijd informatie over de precieze toepassing moeten kunnen leveren, ook als het om groenelijstafvalstoffen gaat. De ILT volgt hiermee het advies van de Algemene Rekenkamer, die onderzoek heeft gedaan naar de handhaving van de Europese regelgeving voor afvaltransport. De eenzijdige aanpak van de ILT, die zonder overleg met de branches tot stand is gekomen, leidt tot grote problemen, vreest EVO. Van een EU-‘level playing field’ zal geen sprake zijn.

Wereldhandel

Groenelijstafvalstromen als papier en schroot, zijn van grote waarde. Het is de wereldhandel die bepaalt hoe de stromen uiteindelijk zullen gaan, het eindbestemmingsadres is veelal niet bekend in het begin. De economische waarde leidt er ook toe dat deze afvalstromen niet de economische kringloop van recycling zullen verlaten.