26 mei 2011

Milieu en economie slechter af met strenge zwavelnorm op Noordzee, Oostzee en Engels Kanaal

Als er nu niet ingegrepen wordt zal 1 januari 2015 de norm voor de uitstoot van zwavel door zeeschepen dusdanig worden aangepast, dat de Nederlandse economie, en erger nog het milieu zelf, onevenredige schade oploopt. Dat stellen de belangrijkste bedrijfsleven organisaties actief in de maritieme sector, in een brief aan de minister van Infrastructuur en Milieu en de Tweede Kamer. In de brief roepen EVO, KVNR, ORAM, Deltalinqs en Fenex de minister op zich internationaal in te spannen voor uitstel en alvast te werken aan realistische compenserende maatregelen die de invoering van de 0,1%-norm in de jaren na 2015 wel mogelijk maakt.
 

Strengere norm voor Noordwest Europa dan in de rest van de wereld.

De oproep van de bedrijfsleven organisaties volgt op de regeling die in de International Maritime Organization is vastgesteld om onder meer in het Noorzeegebied een zwavelarme zone voor zeeschepen in te voeren. Door deze regeling moet het zwavelgehalte van de scheepsbrandstof per 1 januari 2015 verder teruggebracht worden tot 0,1%.  Op dit moment geldt al een sterk verlaagde norm van 1,0%. Deze strenge norm geldt voor scheepvaart door het Kanaal, in de Noord- en Oostzee.  De huidige norm voor de rest van de wereld is 4,5%; vanaf 2020 zal die norm 0,5% bedragen.  

Negatieve milieueffecten     

Door de veel hogere  prijs van laagzwavelige brandstof zal de kostprijs van het vervoer over zee fors stijgen, tot 32 %. Hierdoor wordt het vervoer over de weg aantrekkelijker voor verladers.  Gevolg is toenemende congestie op het vasteland met alle nadelige consequenties voor de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid van dien. De maatregel is ook direct in strijd met de onlangs gepresenteerde Europese doelstellingen om meer vervoer van de weg naar het water te verplaatsen. Verder is uit onderzoek gebleken dat bij het raffinageproces van de zwavelarme gasolie de uitstoot van CO2 3% hoger ligt dan bij de andere brandstoffen. Daarmee bewerkstelligt de maatregel een broeikasverhogend effect, terwijl mondiaal juist wordt gestreefd naar een verlaging. 

Uitstel en duidelijke compenserende maatregelen gewenst

Naast een negatieve impact op het milieu, heeft de maatregel ook stevige nadelige effecten op de concurrentiepositie van de Noordwest Europese rederijen, -havens en verladers. De economische schade voor de rederijen die goederen binnen Europa vervoeren en hun verladers bij invoering van de maatregel zal flink oplopen. Daarom willen de organisaties dat de maatregel wordt uitgesteld, zodat er voldoende tijd is om werkbare compenserende maatregelen in te voeren. Zonder uitstel en goede compenserende maatregelen wordt de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven benadeeld. Dat is in een globaliserende wereld waar duurzaam transport over water steeds belangrijker wordt geen aanlokkelijk scenario, aldus de organisaties.