Prinsjesdag - 20-09-2016  Het kabinet zet met zijn plannen voor 2017 vooral in op verbetering van de koopkracht, vereenvoudiging van het belastingstelsel en terugdringen van belastingontwijking.

Koopkracht

De schijf waarop het mkb-tarief van 20 procent in de vennootschapsbelasting van toepassing is, wordt in de komende jaren verlengd. Nu geldt dit tarief tot 200.000 euro, vanaf 2018 gaat dit naar 250.000 euro, in 2020 naar 300.000 euro en 2021 naar 350.000 euro.

Vergroening

De huidige teruggaafregeling van accijns voor biobrandstoffen wordt uitgebreid met hernieuwbare brandstoffen. Biobrandstoffen, maar ook mengsels van biobrandstoffen en fossiele brandstoffen die als motorbrandstof worden gebruikt, vallen vanaf 2017 onder de teruggaafregeling voor accijns, als daarvoor een verklaring van een zogenoemde verificateur hernieuwbare brandstof is afgegeven. Daarnaast wordt voor de periode 2017 tot en met 2020 het energiebelastingtarief voor openbare laadpalen verlaagd om de omschakeling naar elektrisch rijden te bevorderen.

Vereenvoudiging

Voor dga-ondernemers wordt het pensioen in eigen beheer uitgefaseerd. Dit betekent dat de fiscale aftrek voor pensioendotaties voor de eigen pensioenspaarpot van ondernemers komt te vervallen. Dit wordt omgezet in een spaarvariant. De accijnsteruggaafregeling voor lpg voor vuilniswagens en bussen in het openbaar vervoer komt te vervallen. Reden is dat in 2015 geen enkel verzoek om teruggaaf is gedaan. De lng-compensatieregeling die tot en met 2018 bestaat, blijft gehandhaafd.

Belastingontwijking

De exportheffing in de afvalstoffenbelasting wordt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 op nul gezet. Dit is de wettelijke vastlegging van een besluit dat reeds in maart 2016 is genomen. Verdere voorstellen zien vooral op maatregelen in de inkomstenbelasting, renteaftrek in de vennootschapsbelasting en anti-misbruikbepalingen in de innovatiebox (verlaagd tarief voor winsten voorgekomen uit bijvoorbeeld octrooien).