10-09-2012  De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 augustus 2012 een belangrijke uitspraak gedaan over bezwaarschriften die per e-mail zijn ingediend. Volgens de wet is dat namelijk alleen mogelijk als het bestuursorgaan, bijvoorbeeld een gemeente, heeft aangegeven dat dit kan. De hoogste bestuursrechter is echter met een handige oplossing gekomen.

Aanlegsteiger

In deze zaak is door een gemeente een reguliere bouwvergunning voor het oprichten van een drijvende aanlegsteiger geweigerd. Hiertegen heeft de aanvrager per e-mail bezwaar gemaakt. De gemeente heeft dat bezwaar echter niet-ontvankelijk verklaard omdat zij niet de mogelijkheid had opengesteld om online bezwaar in te dienen. Het bezwaar werd daarmee niet in behandeling genomen.

Elektronisch verkeer

Ondanks dat de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een het verkeer langs de elektronische tussen burgers en bestuursorganen in een apart subhoofdstuk regelt, staat hierin niets over het online indienen van een bezwaarschrift. Een bezwaarschrift moet volgens Awb per fax of per post worden ingediend, tenzij het bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt dat dit ook online kan.

Herstelmogelijkheid

De hoogste bestuursrechter oordeelde in deze zaak dat als een bestuursorgaan niet kenbaar heeft gemaakt dat een bezwaarschrift ook per e-mail kan worden ingediend en dit gebeurt toch, dat zij dan aan de indiener eerst een herstelmogelijkheid moet bieden om het bezwaar alsnog per post of fax toe te sturen. De gemeente moest de aanvrager dus de gelegenheid geven om het verzuim te herstellen.

Workshop

Op 11 oktober organiseert EVO een workshop over dit onderwerp: ‘Zelf bezwaar maken’, waarbij u ook aanwezig kunt zijn. Dit onderwerp komt daarbij ook aan de orde, want deze uitspraak betekent niet dat iedere e-mail zomaar als een bezwaar wordt aangemerkt. Tijdens deze workshop leert u vooral waaraan een bezwaarschrift moet voldoen en krijgt u allerlei praktisch tips over het indienen van een bezwaar.