Dempend effect van coronamaatregelen op files is slechts tijdelijk

Leestijd 5 minuten

16-12-2020  “Maak infrastructuur klaar voor de toekomst.” Dit is een van de 10 punten die evofenedex heeft opgesteld voor de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Als Nederland voorbereid wil zijn op de toekomst en de handelsnatie wil blijven die het al eeuwen is, is blijvend investeren in infrastructuur essentieel. Het nieuwe kabinet moet dit als een belangrijke pijler opnemen in zijn ambities.

Nederland is een handelsland. Handel is gebaat bij een tweetal elementen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: de aanwezigheid van goederen en de mogelijkheid deze efficiënt te kunnen vervoeren. Omdat Nederland beide elementen heeft, scoren wij altijd hoog in internationale ranglijsten over economie, verdienvermogen en welzijn. De aanwezigheid van goederen wordt mogelijk gemaakt door vele ondernemingen die vaak op innovatieve wijze producten maken. Het verzenden van die goederen via lucht, water, spoor en weg is cruciaal en ook hierin excelleren wij.

Ons land heeft een fantastische infrastructuur en biedt ondernemingen veel mogelijkheden op het gebied van verzending en ontvangst van goederen. Bovendien is dit alles compact, zodat er echt een vrije keuze is voor vervoer via bijvoorbeeld de weg of het spoor, de zeevaart of de lucht. Hoe beter de infrastructuur, hoe beter dit is voor het Nederlandse bedrijfsleven en dus voor Nederland.

Gedegen onderhoud

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 heeft evofenedex een tiental punten opgesteld, waarvan er 1 oproept tot het klaarstomen van de infrastructuur voor de toekomst. Hiermee bedoelen wij zowel het aanleggen van nieuwe als het onderhouden van bestaande infrastructuur. Want veel van de net na de Tweede Wereldoorlog gebouwde bruggen, viaducten en sluizen zijn aan het einde van hun technische levensduur. Daarom is het juist nu extra belangrijk ook te investeren in onderhoud en beheer van bestaande wegen, sluizen, spoorwegen, vaarwegen en bruggen.

Het is de laatste jaren simpelweg te vaak voorgekomen dat een brug of sluis ineens werd gesloten vanwege veiligheidsredenen. Uiteraard gaat veiligheid boven alles, maar gedegen onderhoud in het verleden had dit kunnen voorkomen. Het blijft van belang hiervoor een efficiënte en integrale benadering te kiezen, zodat vertraging door verkeerd geplande werkzaamheden wordt vermeden. Door het onderhoud goed te plannen, kunnen bedrijven rekening houden met deze tijdelijke uitval en hiervoor passende maatregelen kunnen nemen. Dit kan niet als er plotseling sprake is van een verstoring.

Denkfout

Momenteel wordt door de coronacrisis minder gebruikgemaakt van de Nederlandse infrastructuur. Hierdoor ligt het risico op de loer dat de noodzaak van investeringen daarin mogelijk minder gevoeld wordt; de huidige capaciteit zou immers voor de huidige situatie voldoen. Dit is een denkfout! De verwachting is namelijk dat de druk, op met name het wegennet, zal toenemen als de coronacrisis voorbij is. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) verwacht dat het reistijdverlies op het hoofdwegennet in 2025 met 20 procent kan toenemen in vergelijking met 2019. Zelfs in het meest behoudende groeiscenario evenaren de files over een paar jaar de records van 2019. In 2020 zal de economische schade door files minder zijn vanwege de tijdelijke impact van de coronamaatregelen.

Toename van files

De verwachting is dat wanneer de coronacrisis achter ons ligt, mensen weer massaal de auto instappen; ondanks de gewenning aan het thuiswerken. Files op de weg zullen weer toenemen en daarmee ook de economische schade. De door evofenedex samen met TLN ontwikkelde economische wegwijzer over 2019 laat een toename van schade voor het wegtransport zien. In 2019 was de totale economische schade ruim 1,5 miljard euro. Dit geeft aan dat het dempend effect van coronamaatregelen op files slechts tijdelijk is. Er moet dus blijvend geïnvesteerd worden in de Nederlandse infrastructuur. De grote onderhoudsopgave en vaak onverwachte uitval van wegvakken zorgen daarbij voor extra vertragingen.

Concurrerend blijven

Blijvend investeren in infrastructuur is noodzakelijk om deze klaar te stomen voor de toekomst. Hierdoor kan Nederland ook in de komende decennia concurrerend blijven. Tijdens de uitbraak van het coronavirus bleek eens te meer hoe belangrijk een goed werkend logistiek systeem is. Ondanks de zeer grote vraag was er sprake van een vlotte bevoorrading van supermarkten. Medische hulpmiddelen werden, ook uit andere delen van de wereld, tijdig geleverd. Thuisbezorging verliep soepel, ondanks de flink toegenomen vraag. Dit zal niet anders zijn als straks het coronavaccin door Nederland moet worden vervoerd. Opnieuw is en wordt bewezen dat ons logistieke systeem en de daardoor gefaciliteerde handel, aan de basis staan van onze welvaart en welzijn.

Ambities

Ambities kunnen pas worden verwezenlijkt als er stikstofruimte is en wanneer PFAS-regelgeving geen grote belemmeringen meer opwerpt. Want de aanleg van infrastructurele werken lijdt nu zwaar onder deze problematiek. Momenteel is er nog onvoldoende duidelijkheid voor (bouw)bedrijven, decentrale overheden en betrokken maatschappelijke partijen. Het is verklaarbaar dat verschillende sectoren de beperkt beschikbare stikstofruimte claimen. Er kan echter pas gebouwd worden als er eerst sprake is van beweging. Om die reden moeten mobiliteitsprojecten die aan stikstofbelemmeringen onderhevig zijn, wel onverkort worden uitgevoerd. Er kan pas worden gebouwd als de mobiliteit op orde is; ‘eerst bewegen en dan bouwen’ is het devies.

Gezamenlijke opgave

evofenedex roept het kabinet dan ook op tot een effectieve aanpak van de verdeling van de stikstof waarbij ‘eerst bewegen en dan bouwen’ het uitgangspunt moet zijn. Wij pleiten ervoor alle middelen in te zetten om procedures te versnellen. evofenedex is zich ervan bewust dat dit een gezamenlijke opgave is. Onze leden leveren zeker ook een bijdrage aan het realiseren van schonere lucht en het behoud van natuurwaarde. Zij investeren in schonere wagenparken, zetten meer in op spoorvervoer en gebruiken data om hun goederen efficiënter te vervoeren. Maak infrastructuur klaar voor de toekomst is 1 van onze 10 punten die handel en logistiek een belangrijke impuls geven en daarom in elk verkiezingsprogramma thuishoren.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder