Beleidsadviseur Marco Wiesehahn is namens EVO aanwezig bij de vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in Londen. Op evo.nl doet hij hier verslag van.

19-09-2013  Op vergaderingen van de IMO is donderdag altijd de dag waarop voorstellen en rapporten uit de werkgroepen door het secretariaat vertaald worden.  Dit geeft de vertegenwoordigers van alle lidstaten de kans om alle besproken zaken weer even op een rij te zetten. Vrijdag moeten ze immers beslissen of ze met de voorstellen instemmen.

Handboek

Tegelijkertijd werd de donderdag ook gebruikt om partijen op één lijn te krijgen op dossiers die niet geagendeerd zijn. Zo is er vanmiddag een werkgroep samen gekomen om te werken aan een handboek voor het pakken van containers. De Verenigde Naties stelt deze in november officieel vast.

Het handboek moet een steun in de rug worden voor medewerkers van verladers die containers beladen. Het boek schrijft namelijk voor hoe je containers het veiligst kan beladen. Via de Europese koepelorganisatie voor verladers, de European Shippers’ Council (ESC), werkt EVO ook mee aan dit handboek.

Certificatieplicht

Terug naar morgen. Dan wordt er een volgende stap gezet op weg naar een certificatieplicht voor het vaststellen van het gewicht van beladen containers.

Als deze commissie van de IMO morgen instemt met het voorstel, zal de veiligheidscommissie van IMO het voorstel in maart 2014 behandelen. Als zij het voorstel ook goedkeuren, wordt het besluit uiteindelijk medio 2016 van kracht.