18-04-2014  Provincie Zuid-Holland heeft het ‘ontwerp inpassingsplan’ voor de aanleg van de RijnlandRoute afgerond. Het gezamenlijk bedrijfsleven en enkele betrokken belangenorganisaties in de regio Rijnland*, waaronder EVO, spreken hun waardering uit voor het feit dat Gedeputeerde Staten in een zorgvuldig planproces alle bezwaren van belanghebbenden zo goed als mogelijk in het ontwerp hebben verwerkt.

Bereikbaarheid

De RijnlandRoute, een nieuwe verbinding tussen de A4 en Katwijk, levert een grote verbetering op van de bereikbaarheid van deze economisch belangrijke regio. De weg is volgens de organisaties cruciaal om de bereikbaarheidsprobleem in de regio aan te pakken. Dit geldt vooral voor de fileproblematiek op de N206.

Ontwikkeling

Zonder de RijnlandRoute kunnen Leiden Bio Science Park, Greenport Duin- en Bollenstreek en Space Science in Noordwijk, alle van (inter)nationale betekenis, zich niet verder ontwikkelen. Dit geldt ook voor de locatie Valkenburg, waaraan de Raad van State eerder de voorwaarde verbond dat deze locatie eerst voldoende moet worden ontsloten.

Doorstroming

Het regionale bedrijfsleven heeft zich er steeds sterk voor gemaakt dat de RijnlandRoute compleet (2x2-strooks), ongefaseerd en snel moet worden aangelegd, zodat de doorstroming van het verkeer in de regio verbetert.

* Het gezamenlijke bedrijfsleven en betrokken belangenorganisaties in de regio Rijnland: TLN, EVO, Bedrijfsleven Rijnland1, VNO-NCW Rijnland, ANWB, Flora Holland en Bouwend Nederland.