Alle verruimingen van de regelingen op een rij

Leestijd 3 minuten

25-01-2021  Op 21 januari werd bekend gemaakt dat het steunpakket voor ondernemers zal worden aangepast. We hebben hierover veel vragen gehad bij onze ledenservice. Hieronder zetten we de voor handels- en productiebedrijven meest relevante regelingen op een rij.

 

NOW

De afbouw van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is van de baan. De vergoeding van de NOW wordt zelfs verhoogd van 80 naar 85 procent wat ook in kwartaal twee van 2021 zal gelden. Het vergoedingspercentage en de omzetgrenzen blijven voor het tweede kwartaal dus ongewijzigd ten opzichte van het eerste. De loonsomvrijstelling blijft maximaal 10 procent bedragen, het minimale omzetverlies 20 procent en de maximale vergoeding blijft gebaseerd op tweemaal het dagloon. Vanaf 15 februari kan de NOW 3.0 worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart.

TONK

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)is een nieuwe subsidie die binnenkort via de gemeente kan worden aangevraagd. Deze is bedoeld voor hulp bij het betalen van onvermijdelijke en noodzakelijke kosten, bijvoorbeeld voor ZZP-ers die kosten niet langer kunnen betalen door het wegvallen van opdrachten. De verwachting is dat vanaf 1 maart 2021 steeds meer gemeenten hun TONK-loketten zullen kunnen openen.

TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten is voor ondernemers die verplicht zijn om hun zaak langer dicht te houden. Om deze ondernemers tijdens de verlengde lockdown te ondersteunen, verhoogt het kabinet de vergoedingspercentages van de vaste lasten. Door deze verhoging ontvangen ondernemers wiens omzet meer dan 30 procent is teruggevallen een tegemoetkoming van 85 procent van de vaste lasten. Er zijn nog twee belangrijke wijzigingen.

  1. De TVL steun wordt voor kleinere ondernemingen verruimd. Het minimum subsidiebedrag wordt verdubbeld van 750 naar 1.500 euro per ondernemer vanaf het eerste kwartaal van 2021. Het maximale subsidiebedrag per kwartaal wordt verhoogd van 90.000 naar 330.000 euro per het eerste kwartaal van 2021.
  2. Grotere ondernemingen, met meer dan 250 medewerkers, krijgen vanaf het eerste kwartaal 2021 recht op TVL. Het maximum subsidiebedrag is vastgesteld op 400.000 euro per kwartaal.

Voorraadsubsidie gesloten detailhandel

De voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel wordt verlengd naar het eerste kwartaal van 2021. De subsidie wordt verhoogd en zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21procent op het vaste lasten percentage in de TVL. De voorraadvergoeding ademt, net als de TVL, mee met het omzetverlies. Voor het ontvangen van de voorraadsubsidie gesloten detailhandel hoeven in aanmerking komende ondernemers geen aparte aanvraag in te dienen. Dit loopt automatisch mee in de nog in te dienen aanvraag voor de TVL in het eerste kwartaal van 2021. De opslag kent een eigen maximumvergoeding van 200.000 euro en valt buiten de hierboven aangekondigde verhoogde maximumvergoeding van 330.000 euro.

Steunmaatregelen mobiliteitscluster – maakindustrie

De bedrijven die betrokken zijn bij de Research & Development van de  Nederlandse automotive, luchtvaart en maritieme industrie, prominente sectoren uit de maakindustrie, kunnen ook gebruik maken van subsidie. Deze richt zich op R&D-projecten die op korte termijn kunnen starten, met een looptijd van 3 tot 4 jaar. Hier kunnen (maak)bedrijven, waaronder veel mkb, en kennisinstellingen via publiek-private samenwerkingen, gebruik van maken.

Diverse Fiscale regelingen

Uitstel van belasting betaling voor de duur van 3 maanden is mogelijk vanaf het moment dat een ondernemer zich meldt. Op verzoek kan dit worden verlengd. Deze aanvragen kunnen tot uiterlijk 1 juli 2021 worden ingediend. Daarnaast verschuift het kabinet de datum waarop ondernemers moeten starten met terugbetalen van hun opgebouwde schuld van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. De schuld moet vanaf 1 oktober binnen 36 maanden worden terugbetaald.

Reiskostenvergoeding, werkkostenregeling en thuiswerken

De bestaande vaste reiskostenvergoedingen mag nog worden vergoed tot 1 april 2021. Ook als deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) worden gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.

De vrije ruimte in de werkkostenregeling, waarmee werkgevers vergoedingen en verstrekkingen onbelast aan hun werknemers geven, wordt ook in 2021 verruimd. Werkgevers mogen zelf bepalen waaraan en óf zij de vrije ruimte willen besteden, bijvoorbeeld om onbelaste thuiswerkkostenvergoedingen te verstrekken. Net als voor het jaar 2020 zal ook voor 2021 de vrije ruimte voor de eerste 400.000 euro van de loonsom tijdelijk worden verhoogd naar 3 procent.

Evenementensector, culturele sector, media en startende ondernemers in 2020

De steunpakketten zijn al toegezegd, maar worden voor de culturele sector, media, evenementenbranche en voor pas gestarte ondernemers nog nader uitgewerkt en zullen op een later moment bekend gemaakt.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder