Coronavirus: Wat te doen als de overheid goederen vordert

Meewerken is verplicht als de overheid vraagt om producten af te staan

20-03-2020  Het coronavirus stelt ook de Rijksoverheid voor uitzonderlijke keuzes. Woensdag meldde de inmiddels afgetreden minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Bruno Bruins, bijvoorbeeld dat hij overweegt alle in Nederland beschikbare mondkapjes te vorderen om zo spoedig mogelijk de tekorten in de zorg aan te vullen. Bij evofenedex hebben we vast in kaart gebracht wat het betekent voor ondernemingen als zij met een invorderingsmaatregel te maken krijgen.

Ben ik als onderneming verplicht aan een invordering mee te werken?
Ja, want deze overheidsmaatregelen bij het coronavirus berusten op een wettelijke grondslag. De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft bijvoorbeeld de bevoegdheid om een invorderingsbesluit te nemen. Hij kan op grond daarvan medische beschermingsmiddelen of geneesmiddelen vorderen in het kader van de volksgezondheid en met name ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus. Invorderingen kunnen ook plaats vinden op basis van een bijzondere omstandigheid, bijvoorbeeld bij voedingsmiddelen. Uit een invorderingsbesluit volgt een verplichting voor bedrijven om hieraan mee te werken en de instructies van de autoriteiten op te volgen.

Geldt dit ook voor voorraden in het buitenland?
In principe wel, indien de voorraad zich in het buitenland bevindt (bijvoorbeeld bij een productielocatie in een ander land) en het bedrijf naar Nederlands recht is opgericht (het hoofdkantoor is dus gevestigd in Nederland, of een dochteronderneming is gevestigd in Nederland). Er kan zich echter de situatie voordoen dat de productielocatie in een land staat waar momenteel de noodtoestand is uitgeroepen. Indien de voorraad zich bevindt in een land waar de noodtoestand is uitgeroepen en de overheid van dat land uw voorraad van het desbetreffende product vordert, dan gaat die verplichting voor.

Heb ik recht op vergoeding, en zo ja in welke mate?
In principe zal de overheid, indien zij producten of bedrijfsmiddelen vordert, dit tegen marktconforme prijzen vergoeden. De overheid neemt nu al maatregelen om de getroffen sectoren zo goed mogelijk te compenseren. Denk hierbij aan de tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten, de extra ondersteuning zelfstandig ondernemers, en een compensatieregeling getroffen sectoren. Soortgelijke maatregelen kunnen in de toekomst ook worden ingeroepen indien bedrijven schade lijden door een dergelijke ingrijpende maatregel.

 

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder