Coronavirus: personeel collegiaal uit- en inlenen, hoe werkt dat precies?

Wetten en regels uitgelegd; extra regelgeving voor chauffeurs

23-03-2020  Elkaar helpen, dat kan ook op personeelsgebied. Als het werk bij de ene werkgever stilvalt, kan bij een andere werkgever juist een vergrote behoefte aan personeel zijn ontstaan. Magazijnmedewerkers, vakkenvullers, chauffeurs en schoonmakers werken in deze tijd van het coronavirus keihard, dus de mogelijkheid bestaat dat er tekorten gaan ontstaan door uitval. Dan kan het soms handig zijn om, in onderling overleg met je personeel, mensen tijdelijk uit of in te lenen. We leggen graag uit met welke wetten en regels je dan rekening moet houden. Let op! Voor chauffeurs is extra wet- en regelgeving van toepassing.

Het coronavirus heeft ook consequenties voor de personeelsbezetting in de transport en logistiek. Heb je tijdelijke uitval van werk, dan treed je in overleg met je personeel en geef je aan dat je gebruik wilt maken van de optie van collegiale uitleen. Je zoekt een collega- bedrijf waar tekorten zijn en komt met elkaar tot een overeenkomst, het liefst natuurlijk bij een bedrijf in de buurt met overeenkomende werkzaamheden en een vergelijkbare cultuur en werkomgeving. De werknemer in kwestie stemt in met de werkzaamheden die hij of zij gaat verrichten. De inlenende partij stelt een overeenkomst op met daarin een aantal basisgegevens (zie hieronder). In sommige gevallen zijn hierover afspraken in de cao vastgelegd; handig om dat even te checken. Zolang het elkaar helpen zonder winstoogmerk plaatsvindt, gelden de onderstaande regels.

Verplichtingen werknemer en werkgever

Onder de regeling  werktijdverkorting (WTV) moest de werknemer zelf aan UWV melden hoeveel uren hij op inleenbasis had gewerkt. UWV maakte dan achteraf een verrekening van de WW-rechten op. De WTV is nu ingetrokken en opgevolgd door de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Als een werkgever gebruik maakt van de NOW, heeft dit geen gevolgen voor de WW-uitkering. Hierin verschilt de NOW van WTV. Onder de NOW regeling is collegiale uitleen nog steeds toegestaan. Let wel op dat je echt geen kosten  voor de uitleen in rekening mag brengen, omdat dit mogelijk gevolgen kan hebben voor de hoogte van de subsidie. Het recht op en de hoogte van de NOW subsidie worden namelijk bepaald door het omzetverlies en door het in rekening brengen van kosten voor de uitleen, genereer je extra omzet.

Registratie bij de Kamer van Koophandel is in deze vorm van uitlenen niet verplicht. Het bij wijze van hulpbetoon, zonder winstoogmerk, ter beschikking stellen van arbeidskrachten valt volgens de wet  niet onder het uitlenen van personeel.

CUI-overeenkomst

In het inleencontract (De Collegiale Uit- en Inleenovereenkomst), opgesteld door de inlenende partij, staat in ieder geval welke werknemer wordt ingeleend, om welke functie het gaat (liefst met een omschrijving van de werkzaamheden)  en wat de duur van de uitlening is. Zie voor een voorbeelddocument de website van het Sectorinstituut Transport en Logistiek. De betrokken werknemer moet voldoen aan de door de inlener vastgestelde minimale functievereisten. De inlener en de collegiale uitlener maken afspraken over de tegenprestatie van de inlener. Deze tegenprestatie bestaat in ieder geval uit de salariskosten en mogelijk ook een klein bedrag voor andere kosten, zoals bijvoorbeeld administratiekosten. Ook worden er afspraken gemaakt over de betaling.

Extra eisen bij chauffeurs

De Regeling Wegvervoer Goederen (artikel 13, lid 2) zegt het volgende. Er kan tijdelijk gebruik worden gemaakt van een chauffeur van een ander transportbedrijf (‘collegiale inleen’), maar dan moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: 

 1. het bedrijf dat de chauffeur ter beschikking stelt is in het bezit van een Eurovergunning en de chauffeur kan een verklaring van dienstbetrekking aantonen;
 2. de chauffeur wordt zonder winstoogmerk en bij wijze van hulpbetoon
   ter beschikking gesteld door het andere bedrijf;
 3. de inleen vindt plaats voor beperkte tijd (maximaal zes weken);
 4. Het inlenende bedrijf vraagt een bijzondere ontheffing aan voor de verplichting om als beroepsvervoerder alleen chauffeurs in loondienst te mogen laten rijden. De bijzondere ontheffing leidt ertoe dat bedrijven met eigen vervoer, hun chauffeurs alleen (tijdelijk) kunnen uitlenen als zij de (in de Rww) genoemde aanwijzingsbeschikking hebben. Deze is zonder problemen (toetsing) aan te vragen via Kiwa.
 5. Het uitlenende bedrijf moet zich nog wel voor deze (extra) bedrijfsactiviteit inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dat kan via dit vragenformulier. Vul bij 'Je vraag' in: “Bij deze maak ik er melding van dat mijn bedrijf niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt.” Vermeld je naam, je bedrijfsnaam én je KVK-nummer.

Arbo-verantwoordelijkheid

De arbo-verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van de ingeleende kracht ligt deels bij de inlener en deels bij de uitlener:

 • bij ziekte: de inlenende werkgever hoeft de ingeleende kracht niet te begeleiden bij ziekte.
  Ook hoeft hij het loon niet door te betalen. De uitlenende werkgever en het UWV zijn hier verantwoordelijk voor;
 • bij ongevallen: de inlenende werkgever is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van de ingeleende kracht. Het bedrijf moet ingeleende krachten behandelen alsof het zijn eigen werknemers zijn en dient voor een goede en veilige werkomgeving te zorgen.

Aansprakelijkheid

Omdat de inlenende werkgever toezicht houdt op de uitvoering van de werkzaamheden, is deze werkgever jegens de ingeleende kracht aansprakelijk voor eventueel letsel of andere persoonlijke schade. In het algemeen zal een werkgever hiervoor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met werkgeversdekking hebben afgesloten. Deze verzekering dekt ook schade die zijn eigen werknemers, maar ook de door hem ingehuurde inleenkrachten, mochten berokkenen aan derden.

Als de inleenkracht schade toebrengt aan het inlenende bedrijf, dan kan dit bedrijf dit niet verhalen op het uitlenende bedrijf - het is immers gebeurd onder zijn toezicht - en ook niet op de inleenkracht zelf. Die geniet in dat opzicht dezelfde bescherming als eigen werknemers. Alleen bij bewuste roekeloosheid van de arbeidskracht kan de schade op hem persoonlijk verhaald worden. Maar dit is een theoretisch geval; het moet dan om opzet gaan.

Meer informatie

Naast bovengenoemde zijn er meer initiatieven om bedrijven in de sector met slimme oplossingen te ondersteunen bij de continuïteit van de bedrijfsvoering en werknemers te helpen om aan het werk te blijven. Lees in dit artikel hoe de sector transport en logistiek nauw samenwerkt om oplossingen voor actuele vraagstukken te ontwikkelen.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder