Coronavirus: wanneer en hoe is werktijdverkorting aan te vragen?

Bedrijven die in hun werkzaamheden worden geraakt door het coronavirus kunnen WW-uitkering aanvragen

25-02-2020  Steeds meer handels- en productiebedrijven ondervinden hinder van het coronavirus. Ondernemingen die daardoor tijdelijk minder werk hebben voor hun werknemers, kunnen werktijdverkorting aanvragen. Hierdoor ontvangen zij een WW-uitkering voor de uren die de werknemers niet kunnen werken als gevolg van het coronavirus.

Wat is werktijdverkorting?

Als er tijdelijk minder werk is, kunnen ondernemingen in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren. Situaties waarbij werktijdverkorting eerder is toegekend is bijvoorbeeld: de vuurwerkramp in Enschede, de MKZ-crisis, de oorlog in Irak en het SARS-virus. Het kabinet heeft het Coronavirus ook aangemerkt als een buitengewone omstandigheid.

Werktijdverkorting kan aangevraagd worden op grond van artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA). De directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (UAW) is verantwoordelijk voor het afhandelen van aanvragen tot toepassing werktijdverkorting. Als de vergunning is verkregen, dan kan voor de niet-gewerkte uren van de werknemers een WW uitkering aangevraagd worden bij UWV. De werkgever is verplicht het loon aan de werknemers door te betalen. UWV maakt de WW-uitkering over aan de werkgever. Dit heeft een loonbesparing tot gevolg. Zo kan de onderneming deze periode overbruggen en hoeft hij niet direct werknemers te ontslaan.

Wanneer komt het bedrijf in aanmerking voor werktijdverkorting?

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor werktijdverkorting volgen uit de ‘Beleidsregels Ontheffing verbod van werktijdverkorting’. Deze zijn als volgt:

  • Er moet sprake zijn van buitengewone omstandigheden die niet onder het normale ondernemersrisico vallen. Het Coronavirus is als zo’n omstandigheid aangemerkt.
  • De vermindering van werkzaamheden moet tijdelijk zijn. Deze moet tenminste twee, maar maximaal 24 kalenderweken zijn.
  • Ten minste 20 procent van de aan de werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit kan niet of zal naar verwachting niet worden benut.
  • De werkvermindering moet het directe gevolg zijn van de buitengewone omstandigheden, in dit geval het Coronavirus.

Let op dat je voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten geen werktijdverkorting kan aanvragen, omdat er in de meeste gevallen geen loondoorbetalingsverplichting zal zijn.

Als de periode naar verwachting langer duurt dan 24 weken, dan kan geen werktijdverkorting aangevraagd worden en zal de onderneming andere maatregelen moeten nemen. Hierbij kan je denken aan het vragen van een ontslagvergunning bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen.

Hoe kan een ontheffing voor werktijdverkorting worden aangevraagd?

Werktijdverkorting kan alleen digitaal aangevraagd worden op de site van de UAW door gebruik te maken van een digitaal formulier. Let op dat verzoeken die op een andere wijze worden ingediend niet in behandeling worden genomen.

Er geldt een wachttijd van twee kalenderweken vanaf de indiening van het verzoek. Als de werktijdverkorting aanhoudt, dan wordt de ontheffing verleend vanaf de kalenderweek waarin de aanvraag is ingediend. Als direct duidelijk is dat het gaat om een langere periode, dan geldt geen wachttijd.

De ontheffing wordt verleend voor maximaal zes weken, met de mogelijkheid om drie keer te verlengen. Een verlengingsaanvraag kun je indienen via de link in de e-mail die het UAW heeft gestuurd bij de toewijzing van de eerste aanvraag. Het verzoek tot verlenging moet uiterlijk vóór het einde van de eerste periode van zes weken opgestuurd zijn.

WW-uitkering aanvragen bij UWV na goedkeuring ontheffing

Als het UAW de ontheffing tot werktijdverkorting heeft verleend, dan moet dit vervolgens direct gemeld worden aan UWV via het formulier Melding werktijdverkorting. Na afloop van de periode waarvoor de vergunning is verleend, kan vervolgens een WW-uitkering aangevraagd worden voor de uren dat werknemers niet hebben gewerkt tijdens deze periode. Het UVW betaalt de WW-uitkering aan de werkgever.

Let er op dat het UWV alleen een WW-uitkering toekent als de betrokken werknemer voldoet aan de eisen voor de reguliere WW-uitkering. De werknemer heeft alleen geen sollicitatieplicht. Via deze link kom je bij het aanvraagformulier WW.


Blijf op de hoogte

Als leden van evofenedex vragen hebben over arbeidsrecht, dan kunnen zij contact opnemen met onze juristen, telefoon 079 3467 346,  e-mail bedrijfsjuristen@evofenedex.nl. Of meld je aan voor de maandelijkse HR-update.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder