16-06-2017  Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft op 15 juni 2017 in een brief haar aanpak om tot een toekomstbestendig Basisnet spoor te komen gedeeld met de Tweede Kamer. In oktober 2016 besloot de Staatssecretaris tot een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheden om de robuustheid van het Basisnet te vergroten. Door de aanbevelingen uit het onderzoek op te volgen kiest Staatssecretaris Dijksma volgens de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) nu voor de juiste koers naar een toekomstbestendig en veilig Basisnet. Het overwegen van een routeringsbesluit vindt de CTGG dan ook onnodig.

Veiligste ter wereld

De CTGG benadrukt dat het Nederlandse Basisnetbeleid een aanvullende Nederlandse kop is op strenge internationaal vastgelegde veiligheidseisen in het RID 2. Het spoorvervoer in Nederland behoort tot het veiligste ter wereld, constateerde de Inspectie Leefomgeving en Transport eind 2016. Eerder in 2016 bleek dat de risicoplafonds van het Basisnet Spoor voor een aantal routes zijn overschreden. De Staatssecretaris constateert dat ondanks de overschrijdingen de veiligheid nergens in het geding is geweest.

Op zoek naar een nieuwe balans

De Staatssecretaris concludeert dat het Basisnet in essentie een goed systeem is, maar vooralsnog onvoldoende in balans. Om de balans tussen veiligheid, vervoer en ruimtelijke ontwikkelingen te herstellen, worden de volgende aanbevelingen door de Staatssecretaris overgenomen:

  • Een herijking van (te) lage risicoplafonds op enkele locaties waardoor er meer ruimte voor het vervoer komt en de Nederlandse veiligheidsnormen worden gerespecteerd;
  • De introductie van een spoorspecifiek systeem waarmee sturing vooraf in plaats van achteraf wordt gegeven. ProRail moet dit systeem beheren waar vervoerders, verladers en havenbedrijven nauw bij betrokken zijn;
  • Verder stimuleren van gebruik van de Betuweroute;
  • Extra veiligheidsmaatregelen op de Brabantroute;
  • Een versnelde en verbeterde monitoring van de risicoplafonds;
  • Een verbeterde communicatie rondom het Basisnet en de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Routeringsbesluit

Staatsecretaris Dijksma wil naast de aanbevelingen ook het Routeringsbesluit ter consultatie voorleggen. Met een routeringsbesluit kan het tijdelijk verboden worden om met bepaalde gevaarlijke stoffen op bepaalde trajecten op bepaalde tijdstippen te rijden. De CTGG gaat er van uit dat de inzet van dit omstreden instrument niet nodig is indien de aanbevelingen uit het onderzoek adequaat worden opgevolgd.

Maatschappelijk aanvaard risico

De CTGG wijst er op dat de spoorverbindingen tussen de chemische clusters in binnen-en buitenland te allen tijde beschikbaar dienen te blijven voor het vervoer van gevaarlijke stoffen binnen een maatschappelijk aanvaard risico. Bovendien is dit spoorvervoer van groot belang voor Nederland bij het halen van de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs. Nederlandse bedrijven die onder de werkingsfeer van het Basisnet vallen hebben recht op een level playing field ten opzichte van omliggende landen. Eventuele herroutering leidt tot hogere kosten voor de logistieke sector, die gecompenseerd dienen te worden.

Commitment voor toekomstbestendig Basisnet

De CTGG is gecommitteerd om het Basisnet te laten slagen en blijft gezamenlijk met Rijksoverheid en decentrale overheden hard werken om een toekomstbestendige balans te creëren waarbij het ondernemersklimaat in Nederland wordt gestimuleerd en het vervoer op structurele basis afgewikkeld wordt binnen de risicoplafonds.