Digitalisering, verduurzaming en modal shift volop in beeld bij Logistieke Alliantie

Steven Lak: “Wij gaan ketens nationaal én internationaal vergaand digitaliseren, meer stromen over spoor en (binnen)wateren faciliteren, en stadsdistributie emissievrij maken”

09-03-2020  Begin 2019 besloten achttien* partijen uit het bedrijfsleven die actief zijn in het logistieke systeem, de handen ineen te slaan. Doel van de samenwerking is in 2040 een competitief, veilig en duurzaam logistiek systeem te hebben, dat werkt voor Nederland in een internationaal onzekere omgeving. Dit doel is vastgelegd in een gezamenlijk visiedocument. Sindsdien heeft de Logistieke Alliantie niet stilgezeten.

De samenwerking met de Topsector Logistiek en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is op 4 juli 2019 bekrachtigd met de ondertekening van het gezamenlijke ambitiedocument Logistiek en goederenvervoer in 2050: concurrerend, duurzaam en veilig. In dit document staan de gedeelde ambities en doelstellingen die in de afzonderlijke uitvoeringsprogramma’s zijn of worden uitgewerkt.

Goederenvervoeragenda

In de Goederenvervoeragenda van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt in samenwerking met de Logistieke Alliantie aan verschillende uitdagingen gewerkt. De corridoraanpak is één van de vier programmaonderdelen, die naast het wegnemen van knelpunten bij de aan- en afvoer van goederen op de goederencorridors Oost en Zuidoost ook een stevig ondersteuningsprogramma modal shift kent. Ook werkt de Alliantie samen met het ministerie aan de uitvoering van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek om stadslogistiek in 2025 zo goed als mogelijk emissievrij te laten zijn. Daarnaast wordt nu gewerkt aan een basisaanpak digitalisering in transport, met veel aandacht voor digitalisering van het mkb. Bovendien rollen we samen de afspraken van het klimaatakkoord verder uit.

Uitvoeringsprogramma Topsector Logistiek

Op dit moment werkt de Logistieke Alliantie, als een belangrijke stakeholder, mee met het programmabureau van de Topsector Logistiek aan het uitvoeringsprogramma Topsector Logistiek 2021-2023. Dit programma is complementair aan de Goederenvervoeragenda van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het programma krijgt vorm langs de drie thema’s Steden, Corridors en knooppunten, en Supplychains. In het programma is aandacht voor kennisontwikkeling en innovatie, human capital, internationalisering en opschaling. De Alliantie krijgt daarbij een belangrijke rol als het gaat om het verbinden van de reeds beschikbare kennis en instrumenten vanuit het programma van de Topsector Logistiek en de (mkb-)bedrijven. Daarnaast wordt gezamenlijk nagedacht om in projecten nieuwe innovaties te ontwikkelen, die het logistieke systeem van de toekomst concurrerender, slimmer en duurzamer moeten maken.

Concreet

Met deze programma’s verwachten de drie partners, het ministerie, de Topsector Logistiek en de Logistieke Alliantie zelf, de komende jaren daadwerkelijk oplossingen te creëren voor de dagelijkse problemen op de werkvloer. “Wij hebben nu de belangrijkste maatschappelijke thema’s in het vizier en hebben veel denkkracht verenigd om in ons nationale logistieke systeem echt dingen in beweging te zetten. Wij gaan ketens nationaal én internationaal vergaand digitaliseren, meer stromen over spoor en (binnen)wateren faciliteren, en stadsdistributie emissievrij maken. Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat onze bedrijven dat competitief kunnen blijven doen”, aldus de voorzitter van de Logistieke Alliantie, Steven Lak.

 

*evofenedex, VNO-NCW, TLN, MKB Nederland, KVNR, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, ProRail, ACN, KNV Goederenvervoer, VRC, Deltalinqs, ORAM, CBRB, BLN-Schuttevaer, ProRail, Waterbouwers Nederland, NVB en Bouwend Nederland.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder