08-01-2016  Het doortrekken van de A15 tussen het knooppunt Ressen en de A12 bij Zevenaar levert een belangrijke bijdrage aan verbetering van de bereikbaarheid van de regio Arnhem-Nijmegen. Dit stelt EVO in haar zienswijze op het Ontwerp-Tracébesluit voor de doortrekking.

Eind vorig jaar presenteerde de minister dit Ontwerp-tracébesluit. Tot eind 2015 bestond de mogelijkheid om een zienswijze over het ontwerp tracébesluit in te dienen. EVO heeft van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt.

Hinder

Productie, handels- en vervoersbedrijven in Gelderland ondervinden veel hinder van de files in de regio Gelderland. Van de duurste files voor het goederenvervoer in Nederland staan er maar liefst 5 in de regio Gelderland, zo blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van EVO en TLN.

De verwachting is dat de files ook de komende jaren zullen toenemen. Snelle realisatie van het nieuwe deel van de A15 en verbreding van de aansluitende wegvakken op de bestaande A15 en de A12 is dan ook noodzakelijk, aldus EVO. De afgelopen jaren is de uitvoering van het project vertraagd en nu gepland voor de periode 2021-2023. Dat is enkele jaren later dan provincie Gelderland en het Rijk eerder afspraken.

Knooppunt

Bij de aansluiting van de doorgetrokken A15 op de A12 bij Zevenaar wordt het nieuwe knooppunt Oudbroeken aangelegd. EVO vindt dat dit knooppunt het verkeer uit alle richtingen goed moet kunnen verwerken. Alle verbindingswegen in het knooppunt moeten dan ook voldoende capaciteit bezitten. De A15 is immers niet alleen van belang voor Oost-West verkeer maar ook voor Noord-Zuid verkeer. Zo heeft verkeer dat door een calamiteit geen gebruik kan maken van de A50 brug bij Heteren een alternatieve verbinding via de A12 en doorgetrokken A15.

Verzorgingsplaats

De verzorgingsplaats Oudbroeken langs de A12 komt door de aanleg van het knooppunt Oudbroeken te vervallen. EVO vindt het belangrijk te zorgen voor vervangende parkeercapaciteit. De A12 en A15 zijn immers belangrijke vervoersassen, er dienen dan ook voldoende mogelijkheden aanwezig te zijn voor het parkeren van vrachtauto’s.