09-06-2017  Met ingang van 11 juni voert de douane een aantal wijzigingen door en nieuwe werkwijzen in. Dit heeft consequenties. Een overzicht:

Tijdelijke werkwijze vervalt

Op 29 november 2016 is Handboek Douane, Mededeling nr. 4, Geregistreerde exporteur, gepubliceerd. Deze mededeling heeft betrekking op de belangrijkste aspecten van de geregistreerde exporteur - REX. Met ingang van 1 januari 2017 was in DTV (Douane Tarief Voorziening) nog geen rekening gehouden met REX en was daarom de navolgende tijdelijke werkwijze van toepassing: “Indien een aangifte voor het in het vrije verkeer brengen van goederen wordt gedaan met toepassing van REX dient - naast de bescheidcodes in het kader van REX - OOK de bescheidcode N865 (FORMA) te worden aangegeven.”

Met ingang van 11 juni 2017 vervalt deze tijdelijke werkwijze en is de wettelijke situatie zoals vermeld in de mededeling 4 van toepassing. Hierbij geldt dat de aanvraag voor toepassing van de APS-preferentie vergezeld dient te gaan van bescheiden (codes) volgens het REX-certificeringssysteem of gedurende de wettelijke overgangsperiode met een FORM-A.

Schepen en boorplatforms

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, is in Bijlage I, Titel I, onder A een aantal schorsingen van invoerrechten opgenomen voor goederen bestemd voor schepen en boor- en werkeilanden. Met ingang van 11 juni 2017 worden de schorsingen, die geïntegreerd zijn in EU-Taric, verwerkt in Douane Tarief Voorziening (DTV). Voor de schorsingen is een nieuwe maatregel 117 vastgesteld.

Nieuwe werkwijze bij standaard aangiften

In de aangifte voor in het vrije verkeer brengen moet de preferentiecode 140 worden vermeld. Op basis van deze preferentiecode wordt het 0-recht toegepast als een aangever in het bezit is van een vergunning bijzondere bestemming. In de aangifte moet de bescheidcode C990 worden opgegeven, evenals het van toepassing zijnde vergunningnummer. Indien het een vergunning op aangifte betreft hoeft het nummer niet te worden vermeld.

Bepalend

DTV is bepalend of voor een bepaalde goederencode de vergunning bijzondere bestemming voor bepaalde soorten goederen voor schepen en boor- en werkeilanden toepasbaar is. In situaties waarbij een aangever kan opteren voor een "normale" bijzondere bestemming (maatregel 105) of voor een bijzondere bestemming voor "goederen bestemd voor schepen en werkeilanden" (maatregel 117) moet de aangever de keus maken door de juiste bescheidcode van de aan hem verleende vergunning bijzondere bestemming te vermelden in vak 44 van het Enig document, of N990 of C990. Bij een aanvraag van de vergunning op de aangifte (bijzondere vermelding 00100) moet de volgens het tarief verplichte bescheidcode van de aan te vragen vergunning (C990 of N990) in de aangifte worden vermeld. Bij het vergunningsnummer (identificatie van het bescheid) moet de datum van de aanvraag worden ingevuld; bijvoorbeeld. C990 - 20170612.

Bedrijfsadministratie en aanvullende aangiften

De aangever die gebruik wil maken van de schorsing voor goederen voor schepen- een boorplatform vermeldt in: - veld E.40 (communautaire preferentie code): 140 - veld E.6 (preferentieel certificaat): niets - veld E.9 (indicator, dat het preferentieel certificaat nog niet aanwezig is): niets - veld H.13 - H.16 (bescheiden): C 990. In de bedrijfsadministratie van de aangever moet bij de aangifteregel het nummer van de vergunning bijzondere bestemming worden opgenomen. Een vergunning op aangifte is niet mogelijk bij aanvullende aangifte.

Let op

Als gevolg van de invoering van de nieuwe maatregel 117 vervalt de verbijzonderingscode 600. De verbijzonderingscode 600 wordt met ingang van 11 juni 2017 uit de tabel (A29) verwijderd en kan vanaf dat moment niet meer in een aangifte worden opgegeven