Wie is aansprakelijk voor eventuele schade?

Leestijd 2 minuten

02-07-2020  Woensdag 1 juli is een binnenvaartschip tegen de Willemsbrug in Rotterdam gevaren. Hierdoor zijn drie containers te water geraakt. Deze waren leeg en zijn enkele uren later weer opgevist. Als er wel goederen in hadden gezeten, rijst de vraag wat dit betekent voor de ladingbelanghebbende.

Op de vervoerder rust een resultaatsverplichting. Dit betekent dat hij goederen tijdig en in goede staat moet afleveren. Als hij niet aan deze verplichting voldoet, is hij in beginsel (beperkt) aansprakelijk en heeft de ladingbelanghebbende recht op schadevergoeding. De vervoerder heeft echter, naast de algemene overmachtsgrond, een aantal overmachtsgronden tot zijn beschikking die hem van zijn aansprakelijkheid kunnen ontheffen. Hierbij speelt onder andere een rol welk recht de overeenkomst beheerst, dat kan het Verdrag van Boedapest inzake de Overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (hierna: CMNI-verdrag) zijn of nationaal recht.

Regelmatig

Zo is de vervoerder naar nationaal recht niet aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van een navigatiefout. Dit is anders als het CMNI-verdrag van toepassing is verklaard op de overeenkomst, iets wat regelmatig gebeurt. Daarnaast kan er sprake zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de vervoerder, wat leidt tot een onbeperkte aansprakelijkheid. Dit is echter niet het geval als zijn hulppersonen, ondergeschikten of ondervervoerders opzettelijk of roekeloos hebben gehandeld. Er bestaat naar nationaal recht ook een ontheffing voor in container verpakte zaken, mits de container zelf onbeschadigd blijft.

Welk recht?

In dit geval zal eerst moeten worden onderzocht wat de oorzaak is van het varen tegen de Willemsbrug. Dit is bepalend voor de vraag of de vervoerder aansprakelijk is en in welke mate. Verder moet bekeken worden welk recht van toepassing is, het CMNI-verdrag of nationaal recht? Hierbij spelen ook de contractuele bepalingen van de vervoerovereenkomst een rol. Deze kunnen immers een keuze bevatten voor welk recht de overeenkomst beheerst en afspraken over aansprakelijkheid. Ook kunnen er andere omstandigheden van het geval meewegen. Dit spelletje wordt vaak gespeeld tussen verzekeraars; ladingbelanghebbenden hebben hier weinig mee te maken.

Foto: Rijkswaterstaat / Henri Cormont

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder