19-12-2014 - update  Vanaf vandaag zijn de formulieren beschikbaar waarmee buitenlandse vervoerders (werkgevers) transporten en het personeel dat zij daarvoor inschakelen, kunnen aanmelden bij de Duitse douane. 

Het blijft onduidelijk of deze aanmelding alleen betrekking heeft op laden en lossen in Duitsland of dat ook transitovervoer moet worden aangemeld. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zal EVO daarvan melding maken. 

De ingevulde formulieren moeten worden gefaxt naar:
Bundesfinanzdirektion West, Cologne
Faxnummer +49 (0) 221 964 870

Aanmelding

Zoals de zaken er nu voorstaan, moet een buitenlandse vervoerder, voordat het vervoer in Duitsland begint, de volgende informatie schriftelijk en in de Duitse taal aan het zogeheten Bundesfinanzdirekton West in Keulen zenden:

  • Familienaam, eerste naam en geboortedatum van de werknemer
  • Aanvang en verwachte duur van de uitvoering van de opdracht in Duitsland
  • Adres waar de documenten worden bewaard
  • Een brief waarin wordt bevestigd dat, op eerste verzoek, werkgevers kunnen aantonen dat het minimumloon is betaald aan de chauffeur (eerste registratie).

De aanmelding kan alle verwachte opdrachten in de komende 6 maanden omvatten. Aanpassingen in de transportplanning hoeven niet te worden doorgegeven aan de Duitse douane als er al een aanmelding is gedaan. De formulieren die moeten worden gebruikt voor de aanmelding, zijn waarschijnlijk vanaf 19 december beschikbaar en te downloaden via www.zoll.de.

Documenten bewaren

De werkgever moet uiterlijk 7 dagen na afronding van de transportopdracht in een document de aanvang, het einde en de duur van het aantal uren dat is gewerkt in Duitsland vastleggen. Dit document moet minimaal 2 jaar worden bewaard. Als het document buiten Duitsland wordt bewaard, moet de opdrachtgever bij de Duitse douane bevestigen dat de documenten ter verificatie door de Duitse douane ter beschikking staan.

Informatiepunten

Er zijn informatiepunten opgezet voor de beantwoording van vragen over het Duitse minimumloon bij het Duitse ministerie van Arbeid en Sociale Zaken en de Duitse douane.


15-12-2014  In Duitsland geldt vanaf 1 januari een wettelijk minimumloon. Buitenlandse werkgevers moeten werknemers aanmelden en hun opdrachtgevers kunnen medeverantwoordelijk worden gesteld voor naleving.

Boete

Met ingang van 2015 is betaling van het minimumloon van 8,50 euro bruto per uur verplicht in een groot aantal sectoren, zoals in de bouw, tuinbouw, vleesverwerkende industrie en in het transport. Niet alleen de werkgevers worden aansprakelijk gehouden voor nakoming van deze wet, ook de opdrachtgever kan bij een overtreding een boete krijgen, die maximaal 500.000 euro kan bedragen.

Controle

De minimumloongarantie geldt ook voor buitenlandse werknemers die in Duitsland werken, ongeacht of zij door een Duits of en buitenlands bedrijf worden ingehuurd. De Duitse douane controleert vanaf 1 januari op naleving.

Meldingsformulieren

In het buitenland gevestigde werkgevers zullen voor de inzet van werknemers in Duitsland gebruik moeten maken van formulieren om personeel aan te melden bij de Duitse douane. Deze formulieren zijn waarschijnlijk vanaf 19 december beschikbaar en te downloaden via www.zoll.de. De aanmelding moet vermoedelijk per fax worden gestuurd naar het Bundesfinanzdirektion West in Keulen. Meer informatie hierover is pas vanaf 19 december beschikbaar bij ‘Zentrale Informations & Wissens’-management van de douane in Dresden, telefoon +49- 351 448 34 520 /510.

Internationaal vervoer

In hoeverre er bij internationaal vervoer door Duitsland sprake is van werk in Duitsland is onduidelijk. Europarlementariër Peter van Dalen, lid van de Transportcommissie, heeft hierover vragen gesteld aan de Europese Commissie. De grootste zorg voor buitenlandse vervoerders is de meldingsplicht en het aantonen met documenten (in de Duitse taal) dat zij het minimumloon of  meer betalen voor de inzet van chauffeurs in Duitsland. 

Advies

In afwachting van nadere informatie over de toepassing en handhaving van deze wetgeving, lijkt het verstandig dat in Duitsland werkzame personeelsleden na 1 januari 2015 een (vertaald) arbeidscontract en een recente loonstrook bij zich hebben.

Vrijwaring

Zoals hierboven aangegeven, kan ook de Duitse opdrachtgever bij overtreding van de minimumlooneis door de autoriteiten worden beboet. Volgens bronnen bij Transport en Logistiek Nederland (TLN) zijn er Duitse opdrachtgevers die hun vervoerders een vrijwaringsverklaring ter ondertekening voorleggen, waarmee zij een eventuele aan hen opgelegde boete op de vervoerder kunnen verhalen. Omdat het om een bestuurlijke boete gaat, is onduidelijk of zo’n verklaring in een procedure tot terugvordering overeind blijft.

Verdere ontwikkelingen

EVO houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Zodra er meer bekend is over de reikwijdte van de Duitse maatregel, met internationale consequenties, zal EVO dit melden.