Een gezamenlijke koers voor gezonde binnenvaart

Opinie van onze beleidsmedewerker Jurgen van der Sloot over de toekomst van de binnenvaart

17-05-2018  Onze vereniging vertegenwoordigt de belangen van 15.000 handels- en productiebedrijven. Deze zijn voor hun succes niet alleen afhankelijk van binnenvaart, maar ook van andere modaliteiten. Voor een optimale logistiek gaat evofenedex uit van samenwerking in en tussen ketens.

Het in negatief daglicht stellen van andere modaliteiten dan binnenvaart is ons inziens niet productief. De petitie  van de Algemene Schippers Vereeniging, waarin gevraagd wordt om minder regeldruk vanuit de CCR voor de binnenvaart, zet zich af tegen wegtransport. Wij hadden graag gezien dat de ASV, voordat zij deze petitie had opgesteld, met ons had gekeken of we  tot een gezamenlijke petitie hadden kunnen komen. Het  uiteindelijke doel, het behoud van een substantieel deel van de binnenvaartvloot, is immers iets dat we wel kunnen onderschrijven.

Gezonde binnenvaartsector

Onze leden hebben  een belang bij een gezonde binnenvaartsector, die ook beschikt over voldoende kleinere schepen. Deze schepen (tot ongeveer 1500 ton) zijn noodzakelijk om optimaal gebruik te kunnen maken van de binnenvaart. Bedrijven die gevestigd zijn aan kleinere vaarwegen of waar de bedrijfsvoering niet is gericht op het opslaan van grote voorraden, zijn afhankelijk van deze schepen. Als het aantal van deze schepen nog verder daalt, zal dat negatief zijn voor het vestigingsklimaat van regio’s, die alleen via kleinere binnenwateren te bereiken zijn.

evofenedex werkt samen met partijen in de sector en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een Green Deal voor de binnenvaart. Hierbij zetten we in op een duurzaamheidsfonds om de onrendabele top voor de benodigde investering te kunnen financieren. ‘Meten aan de pijp’ is van belang om te kunnen aantonen wat een schip nu daadwerkelijk uitstoot met de mogelijkheid om met deze gegevens een certificering voor de motor te krijgen. Ook zetten we in op langere samenwerking tussen verlader en binnenvaartschippers en kijken we hoe vergroening hier ook een plaats kan krijgen.

Ketensamenwerking

Met het duurzaamheidsfonds voor de binnenvaart vragen we om een subsidie vanuit de overheid. Hoewel we in principe geen voorstander zijn van subsidies - omdat de markt normaal gesproken zelfstandig dit soort investeringen moet dragen - zien we bij de binnenvaart dat de investeringen hoog zijn en de terugverdientijd relatief lang. Ook is er een maatschappelijk doel mee gemoeid, namelijk een gezondere lucht en minder CO2 uitstoot. Er gaan stemmen op om een dergelijk fonds in te voeren door middel van een extra heffing op binnenvaart. Het grote risico daarvan is dat de binnenvaart hiermee minder aantrekkelijk wordt ten opzichte van andere modaliteiten.

Binnenkort hebben we en afspraak met ASV om te kijken op welke onderwerpen we meer kunnen samenwerken. Uiteindelijk is de toekomst van de gehele binnenvaartsector gebaat bij een betere ketensamenwerking, ook waar het gaat om samenwerking tussen binnenvaartschipper en verlader.

Jurgen van der Sloot
Secretaris Raad voor Binnenvaartverladers
evofenedex

Dit artikel is verschenen in Schuttevaer.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder