03-02-2017  De Eerste Kamer is akkoord met een wetsvoorstel om de Arbowet te wijzigen. De invoering van de nieuwe Arbowet is al tweemaal uitgesteld maar zal nu per 1 juli 2017 definitief in werking treden.

Doel

Het ingediende wetsvoorstel heeft als doel om werkgevers en werknemers meer te laten samenwerken en de betrokkenheid te vergroten, onder andere op het gebied van verzuimpreventie binnen bedrijven. De bedrijfsarts krijgt hierbij, meer nadrukkelijk, een adviserende rol. Dit wetsvoorstel is ingediend naar aanleiding van het advies, Betere zorg voor werkenden, van de SER over de veranderende arbeidsmarkt.

Wettelijke kaders

In de nieuwe Arbowet zijn voornamelijk wijzigingen opgenomen die wettelijke kaders bieden voor de optimalisatie van de arbodienstverlening. Zo krijgen werknemers voortaan vrije toegang tot de bedrijfsarts en daarnaast recht op een second opinion

Minimumeisen

Ook komen er minimumeisen waaraan het basiscontract met de arbodienstverlener moet voldoen, wordt de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners versterkt en wordt de rol van de bedrijfsarts met betrekking tot advisering verduidelijkt.  

Overgangsperiode

Deze nieuwe regels treden per 1 juli 2017 in werking. Voor contracten die reeds zijn aangegaan met arbodienstverleners zal een overgangsperiode van één jaar gelden, tot 1 juli 2018. Om deze wetgeving inzichtelijk te maken is aan dit artikel een checklist toegevoegd.