15-02-2012  Het kabinet wil de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) laten opgaan in de nieuwe Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI).

Ongevallen en rampen voorkomen

De Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) werd in 2004 opgericht. Hiermee werd uitvoering gegeven aan een van de actiepunten van het kabinetsstandpunt Vuurwerkramp Enschede. De raad kreeg de taak de regering en Staten-Generaal te adviseren over beleid en wetgeving voor technische en technisch-organisatorische maatregelen ter voorkoming van ongevallen en rampen als gevolg van het gebruik, de opslag, de productie en het vervoer van gevaarlijke stoffen en ter beperking van de gevolgen van dergelijke ongevallen en rampen.

Onbegrijpelijk

Nu beoogt het kabinet door middel van de 'Wet inzake intrekking van de Wet Adviesraad gevaarlijke stoffen' de finale opheffing van de AGS. Onbegrijpelijk in een tijd waarin onderwerpen op dit gebied aan de orde van de dag zijn, vindt EVO. Denk aan Moerdijk, de opslag van CO2, Basisnet Spoor en nieuwe brandstoffen als LNG en CNG. EVO betwijfelt bovendien of er voldoende aandacht voor gevaarlijke stoffen in de RLI blijft; er komt slechts één raadslid voor het thema.

Onafhankelijk deskundig college

EVO heeft altijd de nadruk gelegd op het belang van een onafhankelijk deskundig college dat met verstand van zaken kan adviseren over onder meer opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen en blijft van mening dat die het best geborgd is in een zelfstandig adviesorgaan.