21 juni 2011

Verbetermaatregelen bedrijven leveren kostenbesparing van 9,9% op

Verladersorganisatie EVO heeft vandaag de onderzoeksresultaten van het Project Emissiereductie Lelystad gepresenteerd aan de gemeente Lelystad. Dit gebeurde tijdens een workshop bij fietsfabrikant Giant.Doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de emissies van de logistieke activiteiten van vijftien deelnemende bedrijven uit de gemeente Lelystad en het doen van voorstellen om de schadelijke uitstoot te verminderen.Het project sluit naadloos aan op de ambitie van gemeente Lelystad om de leefbaarheid en luchtkwaliteit te verbeteren. Een ambitie die wordt vormgeven door samenwerking met partners uit het bedrijfsleven en andere provinciale overheden.

Forse besparingen

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat enorme besparingen kunnen worden gerealiseerd. Niet alleen in emissies, maar ook in kosten en brandstofverbruik. Het doorvoeren van verbeteringen zou de CO2-uitstoot met 10% reduceren. De mogelijke emissiereductie van NOx en fijnstof is met respectievelijk 12% en 7% ook aanzienlijk te noemen. Financieel gezien zouden de maatregelen een kostenbesparing van 9,9% opleveren.

Verbetermaatregelen

Emissiereductie kan voor logistieke activiteiten op verschillende manieren worden bereikt. De verbetermaatregelen die in dit emissiereductieproject het meest effect zouden sorteren, zijn:

  • reduceren beleveringsfrequentie
  • rijden op aardgas
  • aanpassing van de distributiestructuur
  • toepassing van modal shift (de verplaatsing van goederenstromen van de weg naar water of spoor)
  • inzet van ecocombi’s
  • gebruik van ritplanningssystemen
  • samenwerking met vervoerders, leveranciers, afnemers en collega-verladers

Verbetermaatregelen die minder effect hebben, maar wel makkelijker zijn uit te voeren, zijn:

  • een rijstijltraining voor chauffeurs
  • verbeteren managementinformatie
  • monitoring van brandstofverbruik

Vervolgtraject

Nu de resultaten bekend zijn, gaan de deelnemende bedrijven aan de slag met de verbetermaatregelen. EVO gaat de voortgang hiervan monitoren en dient als klankbord voor de vijftien bedrijven. De deelnemende bedrijven hebben een voorbeeldfunctie voor andere bedrijven in de regio. Op die manier kan het regionale bedrijfsleven een effectieve bijdrage leveren aan de ambitie van de gemeente Lelystad om schoner, slimmer en efficiënter goederenvervoer te realiseren.