Ernstig arbeidsongeval? Melden is verplicht

Arbowet aangepast, nieuwe wetgeving affectieschade

20-02-2019  De Inspectie SZW mag nu gezondheidsgegevens verwerken als dit noodzakelijk is voor het onderzoek naar arbeidsongevallen die leiden tot de dood, een blijvend letsel of een ziekenhuisopname. Verder is sinds 1 januari de nieuwe Wet vergoeding affectieschade van kracht, waardoor een naaste van een werknemer een vergoeding van de werkgever kan vorderen als die werknemer overlijdt of ernstig en blijvend letsel oploopt. Uit onderzoek van RIVM blijkt dat de meeste arbeidsongevallen gebeuren bij de groothandel, vervoer over land en opslag- en dienstverlening.

Werkgevers zijn verplicht om ernstige en dodelijke arbeidsongevallen te melden bij de Inspectie SZW. De Inspectie beslist vervolgens of het ongeval wordt onderzocht. Bij een onderzoek spreekt de inspecteur ook met de werknemer. Daarbij kunnen medische gegevens aan de orde komen.

AVG-proof

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen gezondheidsgegevens echter alleen worden vastgelegd, bijvoorbeeld in het gespreksverslag van de inspecteur, als dat volgens de wet expliciet is toegestaan. Dat is de reden dat de Arbowet is uitgebreid met twee bepalingen. Hierin staat dat de Inspectie SZW gezondheidsgegevens mag verwerken, onder de voorwaarde dat dit noodzakelijk is voor het onderzoek naar arbeidsongevallen die leiden tot de dood, een blijvend letsel of een ziekenhuisopname, de zogeheten meldingsplichtige ongevallen. Deze uitzondering geldt vervolgens alleen voor personen die door hun beroep, ambt of door een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht. Door deze wijziging is de Arbowet nu AVG-proof.

Voor ondernemers geldt onverkort dat zij ernstige en dodelijke arbeidsongevallen moeten melden bij de Inspectie SZW. Dit kan telefonisch via 0800-5151 - bij dodelijk letsel is dit zelfs verplicht - of via het online meldformulier. Doet de ondernemer dit niet, dan kan de Inspectie SZW een boete tot een bedrag van 50.000 euro opleggen.

Affectieschade

Als de werkgever aansprakelijk is voor een arbeidsongeval waardoor een werknemer overlijdt of  ernstig en blijvend letsel oploopt, kan een naaste relatie een vergoeding vorderen van immateriële schade, een soort smartengeld. Als ‘naaste’ telt bijvoorbeeld een partner, een gezinslid, een ouder of een kind. Deze regel staat in de nieuwe Wet vergoeding affectieschade, die sinds 1 januari van kracht is. De vergoeding die moet worden betaald aan de nabestaande of naaste is afhankelijk van het letsel, bedraagt tussen de 12.500 en 20.000 euro en is te vorderen voor ongevallen die zijn gebeurd op 1 januari 2019 of na die datum. Deze vergoeding komt naast de vergoeding van andere schadecomponenten bij aansprakelijkheid voor een arbeidsongeval.

Whitepaper

Nederland telt ruimt honderdduizend bedrijven met een magazijn waar ieder jaar minstens 150 ernstige ongevallen voorkomen. Om tot gemeenschappelijke afspraken en duiding voor een gezond en veilig magazijn te komen, hebben wij de Code Gezond en Veilig Magazijn opgericht om zo de veiligheid in magazijnen te vergroten en het aantal arbeidsongevallen terug te dringen. De code bevat geen nieuwe regels maar stimuleert een effectief veiligheidsbeleid. Het uitgangspunt daarbij is dat veiligheid en efficiency hand in hand gaan en dat een gezond en veilig magazijn een efficiënt magazijn zal zijn. In de whitepaper Veiligheid, als onderdeel van de reeks magazijnoptimalisatie, gaan we hier verder op in en geven we tips voor het meten van de opbrengsten op het gebied van veiligheid.