14-06-2012  Vandaag wordt in de Kamer gesproken over het wetsvoorstel Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Het doel van het Basisnet is om een einde te maken aan het spanningsveld tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, ruimtelijke ordening en externe veiligheid.

Spooremplacementen en investeringen

EVO vreest echter dat het Basisnet Spoor niet zo toekomstbestendig en betrouwbaar wordt. Daarom heeft EVO Kamerleden erop gewezen dat de volgende twee zaken absoluut nog geregeld moeten worden:

  • spooremplacementen moeten per se deel uitmaken van het wetvoorstel Basisnet Spoor omdat ze grote bottlenecks kunnen vormen in de logistieke keten. Doordat de vergunningsruimte voor emplacementen op lokaal niveau blijft liggen, kunnen gemeenten de vrije doorgang van spoorvervoer belemmeren. Dit maakt het Basisnet onbetrouwbaar. De Minister van Infrastructuur en Milieu moet daarom garanderen dat emplacementen geen knelpunten veroorzaken en dat, mochten zich problemen voordoen, gekeken wordt naar oplossingen die geen invloed hebben op volume en/of routering van het vervoer van gevaarlijke stoffen.
  • voor EVO is het van essentieel belang dat het bedrijfsleven ook meer mag vervoeren als het investeert in veiliger vervoer waardoor de risico’s afnemen. Investeringen door het bedrijfsleven mogen niet worden ‘opgeslokt’ door extra bebouwing. Dat is niet alleen eerlijk, maar ook essentieel want zo wordt het bedrijfsleven aangespoord constant te zoeken naar veiliger transportwijzen.

Toekomst (petro)chemische sector

EVO is groot voorstander van het Basisnet en wil zekerheid voor alle betrokken partijen. Voor EVO blijft voorop staan dat de toekomst van de (petro)chemische sector in Nederland moet worden veiliggesteld.