15-01-2015  De dieselprijs ligt momenteel bijna 7 procent lager dan het jaargemiddelde uit 2014. De dalende olieprijs zet dus door naar een lagere brandstofprijs, wat voor verladers en vervoerders een daling van de kosten tot gevolg heeft.

Tarief

De afgelopen jaren is de brandstofprijs langzaam omlaag gegaan. Dit heeft gevolgen voor de vervoerscontracten die verladers en vervoerders afsluiten. EVO adviseert bedrijven nadrukkelijk om in contracten een aparte dieselclausule te hanteren. De schommelingen in brandstofprijzen kunnen met deze clausule namelijk worden verwerkt in het tarief.

Gegevens

Voor het hanteren van een brandstofclausule moet een aantal gegevens bekend zijn, zoals:

  • de prijs van een liter dieselolie bij aanvang van de overeenkomst
  •  het aandeel van de brandstofkosten in de totale vrachtprijs
  •  de periode waarover het verloop van de dieselolieprijs wordt gemeten

Met deze gegevens is te beoordelen of en in hoeverre de gemiddelde prijs van een liter dieselolie over de afgesproken periode afwijkt van de literprijs bij aanvang van de overeenkomst.

Aandeel brandstofkosten

In het binnenlands wegvervoer bedraagt het aandeel van de brandstofkosten in de totale vrachtprijs tussen de18 en de 23 procent, terwijl dit in het grensoverschrijdend vervoer (vaak) meer is dan 30 procent.

Bij grensoverschrijdend vervoer spelen ook de dieselolieprijzen in het buitenland een rol. Afhankelijk van het soort vervoer en bijvoorbeeld jaarkilometrage, heeft een gemiddelde stijging van 5 à 6 procent van de dieselolieprijs een stijging van de vrachtprijs van 0,50 tot 1 procent tot gevolg.

Formulering dieselolieclausule

Een veelgebruikte formulering van een dieselolieclausule is de volgende:

‘Daalt of stijgt de gemiddelde dieselolieprijs met ... procent, dan daalt of stijgt de vrachtprijs met... procent.’ Stel dat de dieselolieprijs in een kwartaal met gemiddeld 5 procent is gestegen, en het brandstofaandeel bedraagt 20 procent, dan betekent dit een verhoging van de totale kosten van 5,0 x 0,20 = 1 procent.’

Meer informatie: EVO-Ledenservice, telefoon 079 3467 346.