3 oktober 2012

Kansen voor  wereldwijde aanpak uitstoot broeikasgassen door zeeschepen vergroot

In een interview heeft Eurocommissaris Siim Kallas (Mobiliteit) aangegeven dat hij plannen voor een Europees systeem van CO2-reductie in de zeescheepvaart heeft losgelaten. Nederlandse verladers en reders zijn opgelucht. Eerder wilde de Europese Commissie met regels te komen om de CO2-uitstoot door zeeschepen in alleen Europa terug te dringen. Welke regeling dat ook geweest zou zijn, het zou de transportkosten voor zeevervoer voor hoofdzakelijk het Europese bedrijfsleven stevig hebben verhoogd en het varen onder de vlag van een EU-lidstaat zeer onaantrekkelijk hebben gemaakt. Nu de Commissie een Europese alleingang uitsluit en zich aansluit bij initiatieven op wereldschaal, zijn zorgen over een verslechtering van de concurrentiepositie van Europese handels- en productiebedrijven en reders weggenomen, aldus EVO en KVNR.

Europese voorstellen vielen slecht

De voorstellen van de Europese Commissie, om alleen de CO2-uitstoot door zeeschepen die varen op Europa met een vlag van een van de EU-lidstaten aan banden te leggen, vielen bij de beide organisaties slecht. Een Europees emissiehandelssysteem zou volgens EVO en de KVNR tegen dezelfde problemen zijn aangelopen als nu in de luchtvaart zichtbaar worden. Maar ook andere voorgestelde alternatieven, zoals een eenzijdige extra Europese belasting op  scheepvaartbrandstoffen,  zou Europa economisch verder op achterstand hebben gezet en hebben geleid tot verschuiving van goederenvervoer van de zee naar de weg.

Wereldwijde aanpak

De Europese Unie is nu weer volledig aangesloten bij onderzoeken van de International Maritime Organization (IMO) naar een werkbaar mondiaal geldend instrument.  Volgens EVO en de KVNR moet er op wereldschaal gewerkt worden aan CO2-reductie. Verladers, reders en scheepsbouw sector moeten daarbij ook zelf initiatief nemen. Belangrijke stappen in deze richting zijn al gezet, waarmee de scheepvaart de enige mondiale sector is waarvoor concrete afspraken zijn gemaakt. Scheepsbouwers zijn gecommitteerd aan een wereldwijd geldende ‘ship design index’, die efficiency  standaarden stelt voor nieuwbouwschepen. Reders zijn actief de efficiency van bestaande schepen aan het verhogen door een ‘ship energy efficiency management plan’ op al hun schepen uit te voeren. Tot slot doen ook verladers een duit in het zakje door met marktinstrumenten, zoals bijvoorbeeld de Clean Shipping Index, reders te stimuleren te investeren in schonere schepen. EVO en de KVNR en hun Europese zusterorganisaties zijn graag bereid om samen met de Europese Commissie het aangekondigde CO2-monitoringsysteem nader in te vullen, zodat een goed fundament wordt gelegd voor een wereldwijde aanpak.