Zoetermeer, 29 september 2011

Blankenburgtunnel is voorkeursvariant

Verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) willen dat een Nieuwe Westelijke Oeververbinding er nog vóór 2020 ligt. Dit lieten zij vandaag weten tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over een Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Verschillende belanghebbenden uit het bedrijfsleven en overheid geven aan naar welk tracé hun voorkeur uitgaat: de Blankenburg- of Oranjetunnel. Als het aan de verladers- en vervoersorganisaties ligt moet deze verbinding bij de Blankenburgtunnel komen omdat deze variant beter scoort.

Snelle besluitvorming cruciaal

Een Nieuwe Westelijke Oeververbinding moet er wat EVO en TLN betreft vóór 2020 liggen. Volgens de Economische Wegwijzer van de organisaties ondervindt het bedrijfsleven jaarlijks ruim 40 miljoen euro schade als gevolg van files op de ruit van Rotterdam. De Rotterdamse haven, Europa’s grootste haven, beschikt maar over één volwaardige wegverbinding: de A15. Doordat het verkeer geen alternatief heeft in geval van files, incidenten en calamiteiten, is de bereikbaarheid bijzonder kwetsbaar. Dit gaat ten koste van de robuustheid van de Rotterdamse Ruit. Bovendien loopt de A15 volgens berekeningen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu rond 2020 volledig vol door de verkeersgroei. Dit zorgt voor extra uitstoot van schadelijke stoffen. Daarom is snelle besluitvorming over een Nieuwe Westelijke Oeververbinding volgens EVO en TLN van groot belang. Eind dit jaar zal de minister van Infrastructuur en Milieu een voorkeursbesluit nemen voor één van de tracés.

Voorkeur voor Blankenburgtunnel

Beide tracés worden op dit moment onderzocht op onder andere verkeersoplossend vermogen, kosten/baten en effecten voor het milieu.TLN en EVO hebben een voorkeur voor de Blankenburgtunnel omdat deze variant beter scoort op verkeersoplossend vermogen en kosten-batenverhouding. De Blankenburgtunnel onttrekt meer verkeer aan de Beneluxtunnel, waardoor de doorstroming op de A4 verbetert. Ook zal de weggebruiker eerder geneigd zijn om de Blankenburgtunnel te nemen bij files en incidenten. Hierdoor levert de Blankenburgtunnel variant een grote bijdrage aan de robuustheid van de Ruit van Rotterdam.

Inpassing

De organisaties vinden tenslotte dat een Nieuwe Westelijke Oeververbinding zo goed mogelijk ingepast moet worden om de impact op de omgeving te minimaliseren. Ook dit is een belangrijke voorwaarde voor het draagvlak bij de lokale overheden en bewonersorganisaties.