27 mei 2011

Verladersorganisatie EVO heeft gemengde gevoelens over het akkoord dat de Europese Commissie, de Transportraad en het Europees Parlement deze week hebben bereikt over het voorstel voor aanpassing van de Eurovignetrichtlijn. Belangrijke negatieve punten uit het eerdere Eurovignetvoorstel, zoals een congestieheffing en milieuheffing, zitten er weliswaar niet meer in. Toch vindt EVO dat het huidige voorstel het wegvervoer onevenredig belast voor maatschappelijke schade. Zo draaien alleen vrachtauto’s op voor de kosten van files, blijven de overige vervoersmodaliteiten en personenverkeer buiten schot en worden opbrengsten niet geoormerkt. Het wegvervoer wordt dus op hoge kosten gejaagd, terwijl de bereikbaarheid en het milieu er niet direct bij gebaat zijn.  

Spitsheffing alleen voor wegvervoer

EVO is voorstander van het principe de vervuiler betaalt, maar is van mening dat dit wel eerlijk en effectief moet gebeuren. De extra infrastructurele heffing tijdens spitsuren zorgt ervoor dat het wegvervoer geconfronteerd kan worden met een fors hogere heffing. EU-lidstaten kunnen het voorstel immers aangrijpen om buitensporig hoge toltarieven in de spits te heffen.

Overige modaliteiten ontspringen de dans

EVO vindt dat alle vervoersmodaliteiten met een gelijke heffing moeten worden belast voor de maatschappelijke schade die zij veroorzaken. Ook spoor en binnenvaart zouden daarom moeten betalen voor hun bijdrage aan luchtvervuiling, geluidshinder en files. Daarnaast vindt EVO het vreemd dat het personenverkeer buiten schot blijft. Het woon-werkverkeer is immers hoofdveroorzaker van files tijdens de spits.

Opbrengsten niet geoormerkt

Brussel geeft lidstaten volgens EVO te veel vrijheid om zelf te bepalen waarvoor de opbrengsten van de extra heffingen worden aangewend. EVO wil dat de opbrengsten worden aangemerkt voor investeringen in infrastructuur en technologische innovatie. Nu bestaat het risico dat lidstaten de opbrengsten aanwenden om alleen de staatskas te spekken en andere modaliteiten te stimuleren. Zodoende schiet de maatregel haar doel volgens EVO voorbij: verduurzaming van het goederenvervoer en vermindering van de veroorzaakte maatschappelijke schade.