Zoetermeer, 5 juni 2012

Minister Schultz van Haegen over reiskostenmaatregel: ‘Middel mag niet erger zijn dan de kwaal’

Hoe ziet de wereld van de logistiek er over dertig jaar uit en hoe kunnen bedrijfsleven en overheid anticiperen op deze trends en ontwikkelingen? Op die vraag gaven sleutelfiguren in de logistiek antwoord tijdens het EVO-Jaarcongres in Ahoy. Op de bijeenkomst spraken demissionair minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, algemeen directeur EVO Machiel van der Kuijl, en logistiek experts Walther Ploos van Amstel, Wim de Ridder en Paul Steijns. Tevens werd het EVO-jaarboek, dat eveneens een toekomstbeeld van de logistiek schetst, overhandigd aan de minister.

Internationale concurrentiepositie

Nederland heeft als internationaal handelsland een logistieke toppositie. Maar om deze sterke internationale concurrentiepositie te behouden en te verbeteren is het van cruciaal belang in te spelen op logistieke uitdagingen. Hier is een rol weggelegd voor zowel bedrijfsleven als overheid. Niet voor niets staat in de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat de reizigers én verladers uitgangspunt zijn voor het beleid. Minister Schultz van Haegenwees er in haar toespraak op dat ze zich terdege realiseert dat de reiskostenmaatregel de sector niet onberoerd laat: ‘Ik zie aan de ene kant de noodzaak van bezuinigingen. Aan de andere kant is het noodzakelijk om gunstige voorwaarden te scheppen om iedere vonk van herstel te laten ontvlammen. In dat licht is het belangrijk dat we goed kijken naar de effecten van de reiskostenmaatregel. Ik vind dat we daar de tijd voor moeten  nemen; het middel mag niet erger zijn dan de kwaal. Ik ga ervan uit dat de politieke partijen nog goed nadenken over de effecten en hoe je daarmee om zou willen gaan.’

Verantwoordelijkheid

Machiel van der Kuijl, algemeen directeur EVO, wees nogmaals op de stevige verantwoordelijkheid van overheid en politiek. Van der Kuijl: ‘Het is niet meer dan logisch dat logistiek door het kabinet is benoemd als één van de topsectoren. Elke hinderpaal in de goederenstroom die tot polsstok kan worden gemaakt, draagt immers bij aan de internationale concurrentiepositie van ons land en daarmee aan werkgelegenheid en economie.’ Zo ligt er volgens Machiel in het bijzonder een uitdaging ten aanzien van de factor arbeid: ‘Arbeid wordt schaars en kwaliteit van arbeid – van hoog tot laag – nog schaarser. Alle reden om ons daarop voor te bereiden. EVO doet dat door samen met haar leden de verbinding tussen onderwijs, arbeidsmarkt en bedrijfsleven te maken. Denk aan de kennisakkoorden met het HBO en het MBO en de samenwerking met partners op gebied van human resources.’

Scenario’s

Futuroloog en hoogleraar toekomstverkenningen Wim de Ridder, logistiek expert Walther Ploos van Amstel en Paul Steijns, manager Supply Chain Improvements bij SABIC,gingen in op onmiskenbare trends als verstedelijking, verandering van bevolkingssamenstelling, individualisering, informatisering en globalisering. Ook besteedden zij aandacht aan de invloed van de veranderende eisen van consumenten en bedrijven op gebied van duurzaamheid.

Logistiek Jaarboek

In het Logistiek Jaarboekwordt nader ingegaan op de vraag hoe de wereld er in 2040 uitziet en voor welke uitdagingen de logistiek komt te staan. Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) heeft hiertoe een toekomstverkenning opgesteld, die vier scenario’s beschrijft voor de maatschappelijke context van de logistiek in dat jaar. Conclusie is dat samenwerking tussen ketenpartners steeds belangrijker wordt. Op basis van dit toekomstbeeld schetste een aantal logistiek experts vanuit hun achtergrond de toekomstscenario’s voor hun eigen sector. Zo wordt voor de agrofood duidelijk dat bijvoorbeeld in de sierteeltsector vooral ingespeeld moet worden op meer individualisme en meer welvaart. De consument van de toekomst wil voornamelijk graag een goede, mooie bloem of plant tegen een zo laag mogelijke prijs. In de chemiesector zorgt internationalisering ervoor dat aandacht voor lokale verschillen en duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Binnen de afvalsector dient men rekening te houden met een veranderende houding van de consument ten aanzien van afval. Niet alleen bedrijven, maar ook  particulieren beseffen steeds meer dat afval niet waardeloos is. Het begrip afval zal in de toekomst dan ook plaatsmaken voor hergebruik.

Filmpje jaarboek

In het promotiefilmpje van het Logistiek Jaarboek vatten enkele auteurs kernachtig de inhoud per hoofdstuk samen.