06-06-2012  Hoe ziet de wereld van de logistiek er over dertig jaar uit en hoe kunnen bedrijfsleven en overheid anticiperen op deze trends en ontwikkelingen? Op die vraag gaven deskundigen in de logistiek antwoord tijdens het EVO-Jaarcongres in Ahoy. Op de bijeenkomst spraken demissionair minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, algemeen directeur EVO Machiel van der Kuijl en logistiek experts Walther Ploos van Amstel, Wim de Ridder en Paul Steijns. Ook werd het EVO-jaarboek, dat eveneens een toekomstbeeld van de logistiek schetst, overhandigd aan de minister.

Verantwoordelijkheid

Machiel van der Kuijl, algemeen directeur EVO, wees op de verantwoordelijkheid van de overheid. ‘Het is niet meer dan logisch dat logistiek door het kabinet is benoemd als één van de topsectoren. Elke hinderpaal in de goederenstroom die tot polsstok kan worden gemaakt, draagt bij aan de internationale concurrentiepositie van ons land en daarmee aan werkgelegenheid en economie.’

Belasting woon-werkverkeer

Minister Schultz van Haegen wees er in haar toespraak op dat ze zich realiseert dat de reiskostenmaatregel de sector niet onberoerd laat: ‘Ik zie aan de ene kant de noodzaak van bezuinigingen. Aan de andere kant is het noodzakelijk om gunstige voorwaarden te scheppen om iedere vonk van herstel te laten ontvlammen. In dat licht is het belangrijk dat we goed kijken naar de effecten van de reiskostenmaatregel. Ik vind dat we daar de tijd voor moeten nemen; het middel mag niet erger zijn dan de kwaal. Ik ga ervan uit dat de politieke partijen nog goed nadenken over de effecten en hoe je daarmee om zou willen gaan.’

Scenario’s

Futuroloog en hoogleraar toekomstverkenningen Wim de Ridder, logistiek expert Walther Ploos van Amstel en Paul Steijns, manager Supply Chain Improvements bij Sabic, gingen in op trends als verstedelijking, verandering van bevolkingssamenstelling en individualisering. Ook besteedden zij aandacht aan de invloed van de veranderende eisen van consumenten en bedrijven op het gebied van duurzaamheid.

Logistiek Jaarboek

In het Logistiek Jaarboek wordt ingegaan op de vraag hoe de wereld er in 2040 uitziet en voor welke uitdagingen de logistiek komt te staan. Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) heeft een toekomstverkenning opgesteld waaruit blijkt dat samenwerking tussen ketenpartners steeds belangrijker wordt. Op basis van dit toekomstbeeld schetste een aantal logistiek experts de toekomstscenario’s voor hun eigen sector. In de sierteeltsector moet worden ingespeeld op meer individualisme en meer welvaart. In de chemiesector zorgt internationalisering ervoor dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt. De afvalsector moet juist rekening houden met een veranderende houding van de consument. Het begrip afval zal in de toekomst dan ook plaatsmaken voor hergebruik.