10 november 2011

Verladersorganisatie wil dat de overheid de kosten voor beveiliging zeeschepen draagt

Volgens verladersorganisatie EVO heeft het kabinet op vrijwel alle fronten de juiste acties ondernomen om het piraterijprobleem bij met name de Golf van Aden aan te pakken. Volgens de verladersorganisatie sluit de combinatie van maatregelen langzaam het net rond de piraten. Als andere landen het voorbeeld van Nederland volgen, neemt het aantal kapingen snel af, zo verwacht EVO. De verladersorganisatie heeft nog één belangrijke wens: de kosten voor inzet van de marine moeten niet door de rederijen en verladers, maar door de staat gedragen worden.

Overheid neemt zorgplicht serieus

Het is goed te zien dat de Nederlandse overheid goeddeels zelf de verantwoordelijkheid neemt voor de bescherming van Nederlandse koopvaardijschepen, stelt EVO. Door de toezegging per jaar tot vijftig risicovolle transporten met Nederlandse mariniers te beveiligen, laat het kabinet zien dat de overheid haar zorgplicht serieus neemt.  Over de hele linie ziet EVO grote stappen vooruit in een allesomvattende aanpak van piraterij.  De Nederlandse bijdrage aan de anti-piraterijmissies is verlengd,  er is extra geld van het ministerie van Buitenlandse zaken vrijgemaakt voor  het verbeteren van de rechtsstaat in Somalië, de opsporing en vervolging van piraten wordt nu serieus ter hand genomen in Europees verband  en andere landen stellen meer middelen ter beschikking in de strijd tegen piraterij.

Doorberekening kosten

Wel heeft de verladersorganisatie kritiek op de hoge bedragen die het kabinet doorberekent aan de rederijen.  Uiteindelijk worden die kosten door hun klanten, de verladers, betaald. EVO vindt dat de financiële verantwoordelijkheid een consequentie is van het geweldsmonopolie van de staat, die als taak heeft lijf en goed van Nederlanders, ook op zee, te beschermen. EVO vindt het principieel onjuist dat het kabinet wel het alleenrecht op het gebruik van geweld opeist, maar de inzet van de marine niet volledig wil financieren uit de algemene middelen. EVO vreest dan ook dat de hoge bijdrage van het bedrijfsleven aan de marinebescherming de kostprijs van zeevervoer zodanig opdrijft dat overzeese handel minder aantrekkelijk wordt.

EVO doet een beroep op de Tweede Kamer om de minister van Defensie aan de tand te voelen over de juridische houdbaarheid van de doorberekening van kosten voor marinebeveiliging en om de minister te vragen de voorwaarden voor de inzet van de Vessel Protection Detachments te versoepelen. Vanavond vergadert de Tweede Kamercommissie voor Defensie over de aanpak van piraterij door het kabinet.