Zoetermeer, 17 januari 2012

Verbeteren internationale goederenstroom en optimale aansluiting arbeidsmarkt verdienen prioriteit

Minister Verhagen ontving gisteren de plannen van de diverse topteams voor innovatiecontracten in de topsectoren. Logistiek is een van deze sectoren waarin overheid en bedrijfsleven samen investeren om te innoveren. EVO benadrukt dat logistiek als bepalende randvoorwaarde geldt voor de overige topsectoren. De verladersorganisatie onderschrijft het belang van samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven en onderstreept daarbij de noodzaak van langdurige investeringen om de ontwikkeling van innovatieve logistieke concepten en technieken nu en in de toekomst mogelijk te maken. Met name initiatieven die zijn gericht op verbetering van internationale goederenstromen en aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt hebben volgens EVO prioriteit.

Internationale goederenstromen lopen nu nog verre van optimaal omdat bedrijven herhaaldelijk dezelfde informatie aan diverse overheidsinstanties moeten aanleveren. Ook de onderlinge informatieverstrekking tussen ketenpartners en de systemen die binnen de logistieke keten worden gebruikt is nog voor verbetering vatbaar. De slechte aansluiting van bedrijfssystemen op elkaar zorgt voor inefficiëntie. De ontwikkeling van een Neutraal Logistiek Informatie Platform moet dit soort belemmeringen in de logistieke keten opheffen. Europese projecten die vermindering van de transactiekosten in een keten tot doel hebben kunnen hiervan profiteren. Zo werkt de Europese verladersorganisatie ESC samen met andere Europese belangenbehartigers, de overheden en de wetenschap aan OptiChain. Dit systeem, dat nog in ontwikkeling is, digitaliseert en optimaliseert de gegevensstroom rondom het goederenvervoer en vermindert de transactiekosten.

Ook het vinden en behouden van voldoende, goed geschoold en gemotiveerd personeel binnen de logistiek wordt een grote uitdaging. De gezamenlijke investering in logistieke innovatie moet wat EVO betreft dan ook zeker niet beperkt blijven tot de techniek maar ook worden ingezet op de ontwikkeling van voldoende arbeidsmarktpotentieel. EVO anticipeert hierop door de ‘gouden driehoek’ van onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven bij elkaar aan tafel te zetten. Niet alleen in de Raad voor Logistieke Kennis waar op strategisch niveau over deze thema’s wordt gesproken, maar vooral ook door gezamenlijk nieuwe initiatieven te ontpooien die voor het logistieke bedrijfsleven prioriteit hebben. Denk hierbij aan arbeidsmarkt, logistieke informatiesystemen en duurzaamheid.

Al eerder was EVO samen met onderwijsinstellingen mede initiatiefnemer voor het eerste Kennisakkoord Logistiek HBO dat in 2005 werd gesloten. In 2011 is deze succesvolle samenwerking gecontinueerd. Bedrijfsleven, onderwijs en Dinalog (het topinstituut voor logistiek) werken momenteel samen aan ondermeer de totstandkoming van Kennis Distributiecentra om kennisdeling en samenwerking op gebied van innovaties in de regio mogelijk te maken. Daarnaast werkt EVO samen met Transport en Logistiek Nederland en de MBO-Raad aan een soortgelijk kennisakkoord op MBO-niveau.