17 juni 2011

Ook bijval voor plan Verhagen om samenwerking en innovatie in MKB fiscaal te stimuleren

EVO is enthousiast over het ambitieniveau en de benoemde thema’s in het adviesrapport dat het Topteam Logistiek vanmiddag presenteerde aan minister Verhagen van EL&I.  Het eindadvies sluit naadloos aan bij het eerdere advies van de Commissie-Van Laarhoven. De verladersorganisatie sluit zich aan bij de ambitie om Nederland in 2020 een internationale toppositie te laten hebben in de afwikkeling van goederenstromen,  als ketenregisseur van internationale logistieke activiteiten en als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor het verladende en logistieke bedrijfsleven.  EVO heeft schriftelijk en in een hoorzitting het Topteam van bijdragen voorzien en ziet tot tevredenheid dat veel hiervan nu is terug te lezen in het advies. Ook is EVO zeer te spreken over de twee concrete maatregelen die minister Verhagen voorstelt om investeringen in innovatie voor het bedrijfsleven aantrekkelijk te maken.

Logistiek meer dan een sector

EVO benadrukt dat logistiek verweven zit in alle bedrijfstakken en dus breder moet worden beschouwd dan een sector op zichzelf. Logistiek en innovatie in de logistiek, is een belangrijke randvoorwaarde van de bedrijvigheid en groei in alle sectoren. Een integrale ketengedachte is daarom essentieel.  Verladers hebben,als eigenaren van lading, de regie op goederenstromen en ook de uitvoering van logistieke activiteiten grotendeels zelf in handen. Het Topteam onderschrijft met haar visie duidelijk het belang van ketenregie.

Samenwerking en innovatie

EVO hecht grote waarde aan innovatie en een gezond vestigingklimaat, als randvoorwaarden voor de logistieke ambitie van ons land. Het Topteam pleit daarom terecht voor een nationale innovatieagenda en voor samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstituten. EVO is samen met de andere partners in het Kennisakkoord Logistiek hiermee al volop aan de slag. Zo zijn verschillende projecten opgestart en producten ontwikkeld die een brug moeten slaan tussen de kenniswereld  en bedrijfsleven.  Daarnaast ziet EVO graag een verbreding van het Kennisakkoord ontstaan van HBO naar ook MBO en universiteiten.  Verder heeft EVO anderhalf jaar geleden het initiatief genomen om de EVO Raad voor Logistieke Kennis te installeren. Hierbinnen participeren niet alleen EVO-leden, maar vooral ook mensen uit het bredere logistieke spectrum, zoals professoren, lectoren en andere deskundigen. Doelstellingen zijn onder andere het verbinden van de kennis met het bedrijfsleven en het aanjagen van innovatie. Geheel in lijn dus met het gedachtegoed van het Topteam Logistiek.

Robuust logistiek systeem

Het Topteam stelt in haar advies dat het van cruciaal belang is dat alle automatiseringssystemen binnen het logistieke werkveld volledig operabel zijn.  Dit is nodig om te komen tot een samenhangend en goed functionerend logistiek systeem waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van beschikbare transportmodaliteiten en administratieve aspecten geen vertraging in de keten veroorzaken. Momenteel voldoen de douane automatiseringssystemen in Nederland volgens EVO niet. Daarom heeft de verladersorganisatie in haar advies aan het Topteam Logistiek gepleit voor een robuuster systeem voor de afhandeling van in- en uitvoertransacties en meer harmonisatie van procedures en data. De beschikbaarheid van deze systemen zou volgens EVO meer dan 99,5 procent moeten bedragen. Daarnaast moeten de systemen moeten zover geïntegreerd worden dat alle controlediensten hun gegevens kunnen putten uit één geharmoniseerd systeem. Op die manier kunnen dragen de automatiseringssystemen bij aan een betere regiefunctie op de (internationale) logistieke stromen.

Plannen minister Verhagen

EVO is erg enthousiast over het voornemen van minister Verhagen (EL&I) om samenwerking met onderzoeks- en kennisinstellingen voor het bedrijfsleven fiscaal aantrekkelijk te maken. Ook een innovatiefonds voor het MKB, zoals Verhagen in zijn eerste reactie op de adviezen van de Topteams aankondigde, kan op bijval van EVO rekenen. Bedrijven worden met deze maatregelen uitgedaagd om zelf te innoveren en daarbij ook risico’s te nemen. EVO kijkt reikhalzend uit naar de volledige reactie van de minister, die na de zomer wordt verwacht. De verladersorganisatie hoopt dat hij daarin, namens het kabinet, ook concrete maatregelen aankondigt die de internationale goederenstroom verder faciliteren en het douanesysteem robuuster maken. Tenslotte hoopt EVO dat er inderdaad voorstellen komen die onderwijs en bedrijfsleven in staat stellen om gezamenlijk het hoofd te bieden aan dreigende personeelstekorten in onder andere de logistiek.