17-06-2011  EVO is enthousiast over het ambitieniveau en de benoemde thema’s in het adviesrapport dat het Topteam Logistiek vanmiddag presenteerde aan minister Verhagen van EL&I.

De verladersorganisatie sluit zich aan bij de ambitie om Nederland in 2020 een internationale toppositie te laten hebben in de afwikkeling van goederenstromen, als ketenregisseur van internationale logistieke activiteiten en als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor het verladende en logistieke bedrijfsleven.

EVO heeft schriftelijk en in een hoorzitting het Topteam van bijdragen voorzien en ziet dat veel hiervan nu is terug te lezen in het advies.

EVO benadrukt dat logistiek breder moet worden beschouwd dan een sector op zichzelf. Verladers hebben, als eigenaren van lading, de regie op goederenstromen en ook de uitvoering van logistieke activiteiten grotendeels zelf in handen.

EVO hecht veel waarde aan innovatie en een gezond vestigingklimaat, als randvoorwaarden voor de logistieke ambitie van Nederland. Het Topteam pleit daarom terecht voor een nationale innovatieagenda en voor samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstituten.

Zo heeft EVO het initiatief genomen om de EVO-Raad voor Logistieke Kennis te installeren. Hierin participeren EVO-leden, maar vooral ook mensen uit het bredere logistieke spectrum. Doelstellingen zijn onder andere het verbinden van de kennis met het bedrijfsleven en het aanjagen van innovatie. Geheel in lijn dus met het gedachtegoed van het Topteam Logistiek.

Het Topteam stelt in haar advies dat het van cruciaal belang is dat alle automatiseringssystemen in het logistieke werkveld volledig operabel zijn.  Dit is nodig voor een samenhangend en goed functionerend logistiek systeem waarin administratieproblemen geen vertraging in de keten veroorzaken.

Daarom heeft de verladersorganisatie in haar advies aan het Topteam Logistiek gepleit voor een robuuster systeem voor de afhandeling van in- en uitvoertransacties en meer harmonisatie van procedures en data.

EVO is erg enthousiast over het voornemen van minister Verhagen (EL&I) om samenwerking met onderzoeks- en kennisinstellingen voor het bedrijfsleven fiscaal aantrekkelijk te maken. Ook een innovatiefonds voor het mkb kan rekenen op bijval. Bedrijven worden met deze maatregelen uitgedaagd om zelf te innoveren en daarbij ook risico’s te nemen.