1 juli 2011

Verladersorganisatie EVO verwelkomt de wetsvoorstellen over geluidproductieplafonds voor rijkswegen en hoofdspoorwegen, die gisteren door de Tweede Kamer werden aangenomen. Volgens EVO is een goede balans gevonden tussen de groeiruimte van het weg- en spoorverkeer enerzijds en de bescherming van geluidgevoelige bestemmingen anderzijds. De wet moet nu nog door de Eerste Kamer worden aangenomen.

Mobiliteit gewaarborgd

De wet beoogt de omgeving tegen geluidhinder te beschermen zonder de mobiliteit te belemmeren. De flexibiliteit is volgens EVO de kracht van de wet. De wet biedt meer bescherming tegen de groeiende geluidhinder dan de huidige Wet geluidhinder, doordat het systeem waarmee wordt gewerkt flexibel is, wordt voorkomen dat de rijkswegen  en spoorwegen ‘op slot’ gaan.

Verkorting procedures spitsstroken

Door deze wet zijn ellenlange geluidprocedures voor de aanleg van bijvoorbeeld spitsstroken niet meer nodig. Hierdoor kan uitbreiding of permanente  openstelling van spitsstroken sneller worden doorgevoerd. Dit is mogelijk omdat deze projecten slechts een zeer beperkte invloed hebben op geluidstoename. Verder speelt de wet een belangrijke rol bij de aanpak van geluidsoverlast in het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Dit programma faciliteert een verdubbeling van het goederenvervoer over spoor.

Voldoende werkruimte beheerders

Tot tevredenheid van EVO zijn alle amendementen die afbreuk deden aan de goede balans tussen geluidbescherming en mobiliteit verworpen. Eén van de amendementen beoogde de werkruimte te beperken. EVO had er bij de Kamerleden op aangedrongen niet aan deze handelingsvrijheid te tornen. Deze heeft de beheerder van de weg of spoorweg immers nodig om in een situatie met structurele groei tijdig geluidbeperkende maatregelen te kunnen voorbereiden voordat een plafond wordt overschreden. Daarnaast is voldoende werkruimte noodzakelijk om normale fluctuaties die van jaar tot jaar optreden toe te kunnen laten. Inperking hiervan zou resulteren in een niet werkbaar systeem.