02-12-2011  Rijk en regio gaan de komende jaren voor bijna 50 miljoen euro aan maatregelen uitvoeren die de doorstroming op het wegennet in de Stadsregio Arnhem Nijmegen moeten verbeteren. De regio draagt hieraan bijna 20 miljoen euro bij en het Rijk circa 30 miljoen. De maatregelen vinden plaats in het kader van het landelijk programma ‘Beter Benutten’, waarover Rijk en regio’s afspraken hebben gemaakt.

Verkeersknelpunten

De stadsregio Arnhem Nijmegen komt in aanmerking voor deelname aan dit programma omdat de files er de laatste jaren fors zijn toegenomen. Ondanks de geplande uitbreiding van de A12, A50 en A15 blijven er in de stadsregio Arnhem-Nijmegen verkeersknelpunten bestaan. Daarom wordt er ook ingezet op een betere benutting van het wegennet.

Maatregelen

Het maatregelenpakket bevat behalve maatregelen zoals het belonen van forensen die later van huis gaan om de spits te mijden, ook kleine infrastructurele maatregelen. Zo zijn er verbeteringen gepland aan de knooppunten Neerbosch (A73) en Velperbroek (N325). 

Dagranddistributie

EVO is betrokken geweest bij de totstandkoming van het maatregelenpakket. Ook specifieke maatregelen voor het goederenvervoer, zoals dagranddistributie, zijn in het programma opgenomen. De komende periode worden de maatregelen verder uitgewerkt.