15 september 2011

Verladersorganisatie doet aanvullende voorstellen douane, regelgeving en onderwijs

Verladersorganisatie EVO kan zich goed vinden in de plannen voor de logistieke sector, die minister Verhagen (EL&I) en staatssecretaris Weekers (Financiën) gisteren presenteerden in de brief ‘Naar de top! Het nieuwe bedrijfslevenbeleid in actie(s)’.  EVO had eerder dit jaar, in haar bijdrage aan het Topteam Logistiek, aandacht gevraagd voor betere informatievoorziening om de goederenstroom efficiënter te maken, voor het wegnemen van belemmerende wet- en regelgeving en voor onderwijs en arbeidsmarkt. De verladersorganisatie prijst de bewindslieden voor de in te zetten acties. EVO heeft ook aanvullingen. Zo pleit EVO voor aanvullende maatregelen om de fysieke goederenstroom ongehinderd te laten verlopen, wil ze een pilot om de verschillende aansprakelijkheidsregimes tussen modaliteiten gelijk te trekken en ziet ze een rol voor de overheid, kennispartners en zichzelf in een verbetering van het onderwijs op MBO-niveau. 

Eenvoudigere afhandeling en dubbele uitvoering automatisering bij douane

Het kabinet kondigt in de nieuwe bedrijfslevenbrief een masterplan voor de logistieke informatievoorziening aan. EVO ziet daarin een kans om de administratieve processen rondom de goederenstroom te vereenvoudigen. De verladersorganisatie stelt zelf aanvullend twee concrete maatregelen voor die de fysieke stroom van goederen efficiënter moeten maken. Ten eerste is dat ‘integrated border management’, dat het proces van douaneafhandeling vereenvoudigt. Ten tweede wil EVO een dubbele, robuuste uitvoering van de automatiseringssystemen van douane. Nu hebben bedrijven nog al te vaak te maken met vertragingen in de keten door uitval  van systemen, met vastlopende logistieke activiteiten tot gevolg.

Pilot met stroomlijning aansprakelijkheidsregimes vervoersmodaliteiten

Het kabinet wil samen met het bedrijfsleven in kaart brengen welke aanpassingen er nodig zijn op het gebied van wet en regelgeving en daar pilots op loslaten. EVO waardeert deze pragmatische aanpak en de praktijkvoorbeelden. Zelf denkt de verladersorganisatie aan de wettelijke aansprakelijkheidsregimes, die per vervoersmodaliteit verschillen en daarom een beweging naar meer synchromodaliteit belemmeren. Een pilot met een aantal bedrijfslevenpartijen, verladers en vervoerders, moet aantonen of deze regimes gelijk kunnen worden getrokken en daarbij voldoende voordeel voor het verladend bedrijfsleven opleveren.

Meer aandacht voor MBO, kennismigranten nodig

Voldoende en kwalitatief hoogwaardig logistiek personeel is in toenemende mate een zorg van verladers. Daarom vindt EVO het goed dat het kabinet hier in de brief veel aandacht aan besteedt. EVO ziet aansluiting bij de eigen initiatieven van de belangenorganisatie, zoals het Kennisakkoord Logistiek dat EVO dit jaar samen met de logistieke HBO’s, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Jong Logistiek Nederland (JLN) sloot. Dit akkoord heeft als doel om de koppeling tussen bedrijfsleven en onderwijs te versterken, de kwaliteit te verbeteren en de instroom van logistieke studenten in de logistiek te vergroten. Een dergelijk akkoord en de aandacht en investeringen van de overheid moeten zich volgens de verladersorganisatie uitbreiden naar het MBO. EVO juicht meer immigratie van buitenlandse gespecialiseerde werknemers van harte toe. Dit moet een opmaat naar een opener arbeidsmarkt zijn.