13-10-2011  Sinds 2010 kent EVO de Raad voor Logistieke Kennis. Deze Raad adviseert EVO gevraagd en ongevraagd over strategische logistieke vraagstukken. Het bijzondere aan de Raad voor Logistieke Kennis is dat er behalve verladers ook andere relevante spelers uit het logistieke speelveld betrokken zijn, waaronder vertegenwoordigers van het onderwijs en de wetenschap, onderzoeks- en adviesbureaus en logistieke dienstverleners.

De leden van de Raad hebben een aantal speerpunten gedefinieerd waarnaar in eerste instantie de aandacht gaat: duurzaamheid, handelsfacilitatie, arbeidsmarkt (opleiding en loopbaan) en innovatie. Inmiddels heeft de Raad inventarisaties uitgevoerd en onderzoeken gepland.

Duurzaamheid

Een aantal grotere EVO-leden worstelt met de vraag of er een Europa brede duurzaamheidstandaard is of in de maak is. Nationale programma’s en standaarden bieden te weinig perspectief voor bedrijven waarvan het speelveld met name internationaal van aard is. De Raad voor Logistieke Kennis heeft afgelopen zomer een eerste inventariserend onderzoek laten uitvoeren naar de verschillende internationale standaarden.
Een eerste conclusie is dat er momenteel nog geen leidend initiatief bestaat Met de uitkomsten van dit verkennende onderzoek zal de Raad aan de slag gaan om een visie en een advies op te stellen. Uit het onderzoek blijkt wel dat een groep grote Europese multinationals het initiatief heeft genomen om een vrijwillige Europese standaard vast te stellen. EVO gaat met deze groep verder in gesprek.

Handelsfacilitatie (trade facilitation)

De Raad voor Logistieke Kennis heeft handelsfacilitatie betiteld als een belangrijke factor in een ongestoorde logistieke keten. Logistieke stromen worden namelijk geregeld verstoord door knelpunten in de informatie- en documentatiestromen behorend bij de goederen.
Belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op dit thema, zijn belastingen en heffingen, veiligheid (safety and security), milieu en gezondheid, overige overheidsregels (bijvoorbeeld registratie, quota, productgoedkeuring), e-invoicing and e-procurement. Op dit moment inventariseert de Raad alle relevante onderzoeken en projecten die rond dit thema spelen.

Arbeidsmarkt (opleiding en loopbaan)

Een groot punt van zorg in de EVO-achterban is de beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerd logistiek personeel. Het is dan ook logisch dat de Raad voor Logistieke Kennis hiervan een speerpunt heeft gemaakt. Er is al heel veel onderzoek verricht op dit gebied, zoals onderzoek naar specifieke beroepsgroepen. De Raad voor Logistieke Kennis laat in het laatste kwartaal van 2012 de totale situatie in kaart brengen om vervolgens een actieprogramma op te stellen waarmee de problemen op de logistieke arbeidsmarkt kunnen worden aangepakt.

Innovatie

Soms wordt verondersteld dat de bedrijfstak/het vakgebied ‘innovatiearm’ is. De Raad voor Logistieke Kennis wil een soort roadmap ontwikkelen voor innovatie, waarbij de wetenschap en het bedrijfsleven dichter bij elkaar worden gebracht.
Een studente van de Erasmus Universiteit brengt de komende tijd in overleg met een aantal leden van de Raad voor Logistieke Kennis de belangrijkste ontwikkelingen in en wensen van het verladend en vervoerend bedrijfsleven in kaart. Deze worden vergeleken met de ontwikkelingen in de kennisinstellingen. Aangestuurd vanuit de EVO-Raad voor Logistieke Kennis worden daarna de nodige acties in gang gezet. Met TNO wordt gekeken naar een programma om innovatie in het mkb te stimuleren.