evofenedex en TLN committeren zich aan uitvoering klimaatafspraken logistiek

Verduurzamen van de logistiek

3-12-2019  evofenedex en Transport Logistiek Nederland (TLN) hebben vandaag hun commitment gegeven aan de opgave op het gebied van logistiek uit het Klimaatakkoord. Dat hebben voorzitters Elisabeth Post (TLN) en Steven Lak (evofenedex) vandaag aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, laten weten.

Het deze zomer gepresenteerde Klimaatakkoord van het kabinet heeft de maatregelen die tijdens de onderhandelingen aan de mobiliteitstafel tot stand zijn gekomen voor het grootste gedeelte overgenomen. Het verzoek van de heer Nijpels daarbij was of de onderhandelende partijen kunnen laten weten dit pakket te onderschrijven op de onderwerpen waarbij beide organisaties direct betrokken zijn. Na consultatie met hun achterban zijn TLN en evofenedex daartoe bereid. “De voorliggende afspraken uit het Klimaatakkoord om de logistiek te verduurzamen zijn reëel en onze organisaties zijn nauw betrokken bij de nadere invulling om te komen tot een effectieve en efficiënte uitvoering”, aldus Steven Lak, voorzitter van evofenedex.

279 miljoen


Om de logistiek te verduurzamen, zijn afspraken gemaakt over het realiseren van zero emissie stadslogistiek in 30 tot 40 gemeenten, waarbij een stimuleringsfonds voor emissieloze vracht- en bestelauto’s van 279 miljoen euro is overeengekomen. De overheid kondigt een verkenning aan naar het inzetten van duurzaam gecertificeerde biobrandstoffen in het achterlandtransport. Daarnaast nemen TLN en evofenedex gezamenlijk het initiatief om logistieke ketens verder te optimaliseren.

Commitment Klimaatakkoord logistiek
Steven Lak (voorzitter evofenedex), Ed Nijpels (voorzitter Klimaatberaad) en Elisabeth Post (voorzitter TLN) committeren zich aan uitvoering klimaatafspraken logistiek.


Rekeningrijden


Handels, productie- en transportbedrijven leveren ook een stevige bijdrage aan de klimaatopgave. Zo wordt de accijns op diesel met 1 cent verhoogd en de MRB-korting, korting motorrijtuigenbelasting, op bestelauto’s versoberd. Tevens worden de betrokken partijen buiten het Klimaatakkoord om al geconfronteerd met de invoering van de vrachtwagenheffing. Positief daarbij is dat in het gepresenteerde akkoord al concretere invulling is gegeven aan het mogelijk maken van rekeningrijden voor iedereen. Iets wat in een eerder stadium politiek niet mogelijk bleek. “De invoering van rekeningrijden voor iedereen levert uiteindelijk niet alleen klimaatwinst op, het zorgt ook voor het beperken van economische schade door files”, aldus TLN-voorzitter Elisabeth Post.


Uitvoeringsagenda


Om de CO2-reductiedoelstelling per 2030 te kunnen realiseren, wordt momenteel door alle betrokkenen gewerkt aan een uitvoeringsagenda. Om de CO2-reductiedoelstelling te realiseren en het draagvlak voor de voorgenomen plannen te behouden, hangt veel af van het vormgeven van deze afspraken in de uitvoeringsagenda’s, waarvan in de komende maanden de eerste contouren zichtbaar worden.

Onze opleidingsadviseur Gabriëlla
Contact

Hulp nodig bij het kiezen van een opleiding?

Gabriëlla en de andere opleidingsadviseurs helpen je graag verder