Zoetermeer, 19 juni 2012

In een persbericht pleit het internationale maritieme bedrijfsleven, waaronder de World Shipping Council en de International Transportworkers Federation, voor het verplicht wegen van containers. Dit zou de veiligheid bij het vervoer van containers over zee vergroten. Verladersorganisatie EVO vindt dat extra regels voor het wegen van containers niet leiden tot meer veiligheid in het containertransport. Ook stelt zij dat de uitvoering van die wetgeving logistiek niet haalbaar is en acht zij de Internationale Maritieme Organisatie de verkeerde autoriteit om hierover te oordelen.  Volgens EVO moeten verladers wel werken aan verbetering van de kwaliteit van het stuffen van containers, maar liggen de uitdagingen voor de veiligheid van het containertransport met name bij het maritieme bedrijfsleven zelf.

Betere procedures

Uit verschillende rapporten komt naar voren dat het vastzetten van containers op schepen, de stuwageplanning en onderhoudsprocedures in de internationale zeescheepvaart voor verbetering vatbaar zijn. Hoewel deze factoren werden genoemd als oorzaken voor het kapseizen van schepen en het overboord slaan van containers, wordt door de maritieme partijen de indruk gewekt dat door verladers onjuist aangemelde containergewichten de oorzaak zijn van de ongelukken. Het baart EVO zorgen dat de internationale focus nu is komen te liggen op extra regels voor het wegen van containers. Extra strenge regels leiden slechts tot hogere administratieve lasten voor het bedrijfsleven en de overheid en oponthoud in de logistieke keten, terwijl de echte problemen niet worden aangepakt.

Niet haalbaar

In het voorstel pleiten de maritieme partijen voor verplichte verificatie van het gewicht van iedere container wereldwijd, alvorens het aan boord genomen wordt. Volgens EVO is dat onhaalbaar. In de eerste plaats is het gewicht van de goederen in containers niet statisch. Een container die bijvoorbeeld met oud papier is gevuld wordt aanzienlijk zwaarder in een vochtige omgeving. Dit is het geval bij veel meer productsoorten. Om dit probleem op te lossen zou verificatie van het gewicht van containers dan ook plaats moeten vinden binnen vooraf vastgestelde marges. Dit impliceert dat voor alle typen goederen die wereldwijd per container worden vervoerd er wereldwijd marges gedefinieerd, gestandaardiseerd en gehandhaafd moeten worden. Dit is volgens EVO disproportioneel en simpelweg niet uitvoerbaar.

Integrale aanpak

EVO streeft nationaal en internationaal naar het creëren van een veilige werkomgeving in de keten van het containertransport. Zo zet zij zich samen met haar Europese koepelorganisatie European Shippers’ Council (ESC) in voor het vergroten van het veiligheidsbewustzijn onder verladers bij het pakken van containers. Ook is de verladersorganisatie via de ESC nauw betrokken bij het aanscherpen van de richtlijnen voor het pakken van containers. Dat de kwaliteit van het vastzetten van de goederen door verladers nog te wensen overlaat ontkent EVO niet. Te vaak wordt een container nog verkeerd beladen, waardoor goederen gaan schuiven of er een onbalans ontstaat in de container. Maar dat probleem is niet op te lossen door extra regels aangaande het gewicht van de container. De werkgroepen van de Verenigde Naties erkennen dit. Zij werken daarom gezamenlijk aan een integrale oplossing voor het veilig vervoeren van containers over zee, rails en weg. Aangezien de Internationale Maritieme Organisatie alleen gaat over het vervoer van goederen over zee, heeft zij hier geen bevoegdheden.